Edytuj nagłówek
Współpraca

OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH
STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW PWSZ W CIECHANOWIE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. PUZ w Ciechanowie finansuje wyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+: Mobilność edukacyjna – szkolnictwo wyższe” na dany rok akademicki.
 2. Podział subwencji programu Erasmus+ przyznanej Uczelni przez Narodową Agencję na poszczególne wydziały wstępnie przygotowuje koordynator uczelniany na podstawie ilości wyjazdów studentów i pracowników ujętych w podpisanych umowach bilateralnych. Podział ten jest następnie weryfikowany i zatwierdzany przez J.M. Rektora.
 3. Przydziału środków na poszczególne wyjazdy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna zgodnie z zasadami kwalifikacji na daną kategorię wyjazdów zatwierdzonymi przez Senat Uczelni. Wysokość przyznanego stypendium na dofinansowanie kosztów wyjazdu ustalana jest w zależności od kategorii wyjazdu, wysokości stawek podanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, kraju wyjazdu, długości pobytu i liczby zgłoszonych wyjazdów.
 4. Studentowi przysługuje prawo do udziału w programie Erasmus+ maksymalnie do 12 miesięcy w każdym cyklu studiów i jest to tzw. kapitał wyjazdów. Wcześniejszy udział w programie Erasmus zostanie w nim uwzględniony.
 5. Stypendium programu Erasmus+ ma charakter dofinansowania i nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.
 6. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PUZ w Ciechanowie a Beneficjentem.
 7. Ogólna kwota stypendium przyznanego studentowi (stawki na rok 2019) i pracownikowi musi być liczbą całkowitą jest wyrażona w euro. Wypłata stypendium jest dokonywana poprzez przelew bankowy na wskazany przez Beneficjenta indywidualny rachunek bankowy prowadzony w euro. Koszty przelewów bankowych ponosi Uczelnia. Indywidualny stypendysta otrzymuje pełną kwotę stypendium wynikającą z podpisanej z Uczelnią umowy.
 8. Stawki stypendium wypłacanego pracownikowi mają charakter ryczałtu i nie uwzględniają kosztów podróży. Ostateczna kwota wypłaconych pracownikowi środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą. Okres pobytu rozliczny jest z dokładnością do jednego dnia i nie obejmuje dni podróży.
 9. Ostateczna kwota wypłaconych studentowi środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą. Okres pobytu rozliczany jest na podstawie potwierdzenie długości pobytu potwierdzonej przez uczelnię zagraniczną bądź firmę w której odbywały się praktyki.
 10. Podział środków niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym wstępnie przygotowuje koordynator uczelniany i jest on następnie weryfikowany i zatwierdzany przez J.M. Rektora lub Prorektora.
 11. Koszty podróży pracownika udokumentowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+ mogą zostać pokryte na koniec okresu rozliczeniowego z niewykorzystanych środków w całości lub części jednakowej dla wszystkich wyjazdów.
 12. Diety na dni podróży pracownika udokumentowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+ mogą zostać pokryte na koniec okresu rozliczeniowego z niewykorzystanych środków, pozostałych po pokryciu kosztów podróży, w całości lub części jednakowej dla wszystkich wyjazdów.
 13. PUZ w Ciechanowie może dofinansować wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.
 14. Dodatkowy okres mobilności, związany z uzasadnionym i uzgodnionym z uczelnią macierzystą przedłużeniem pobytu w instytucji partnerskiej, może być finansowany w zależności od wolnych środków przyznanych uczelni w ramach programu Erasmus+. Środki te będą przyznawane ze środków niewykorzystanych przez uczelnię w ramach funduszu na wyjazdy i/lub pochodzących z realokacji funduszy zwolnionych w wyniku rezygnacji beneficjentów z wyjazdów i/lub pochodzących z dodatkowych funduszy, które Uczelnia otrzymała z Narodowej Agencji. Propozycję redystrybucji przygotowuje koordynator uczelniany, weryfikuje i zatwierdza J.M. Rektor lub Prorektor.
 15. Rozliczenie wypłaconych środków finansowych uzależnione jest od dostarczenia dokumentów wskazanych w Umowie pomiędzy Beneficjentem a uczelnią. W przypadku niedopełnienia wymaganych formalności Beneficjent może zostać zobowiązany przez uczelnię do zwrotu wypłaconego stypendium.
 16. Wydatki planowane i dokonywane w ramach organizacji wymiany studentów i pracowników zgłasza uczelniany koordynator programu Erasmus+, a zatwierdza J.M. Rektor.
 17. Wszystkie wydatki za środków własnych uczelni związane z programem Erasmus+ wymagają wcześniejszego zatwierdzenia i następnie rozliczenia przez uczelnianego koordynatora i J.M. Rektora. Dotyczy to również dodatkowych godzin dydaktycznych pracowników prowadzących zajęcia ze studentami przyjeżdżającymi do Uczelni w ramach programu Erasmus+.