Edytuj nagłówek
Współpraca

PROCEDURY PROGRAMU ERASMUS+ PUZ w CIECHANOWIE

 1. Umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+ akceptuje i podpisuje J.M. Rektor lub Prorektor.
 2. Podział środków przyznanych Uczelni w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki na poszczególne wydziały i kategorie wyjazdów przygotowuje uczelniany koordynator programu Erasmus+, a zatwierdza J.M. Rektor.
  Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Uczelni w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki określa zarządzenie.
 3. "Porozumienie o programie studiów" Learning Agreement for Studies (kategoria SMS) i Porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for Traineeships (kategoria SMP) dla studentów wyjeżdżających na stypendium akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo uczelniany koordynator programu Erasmus+.
  Zmian w tych porozumieniach można dokonywać w ciągu pierwszego miesiąca pobytu na stypendium i wymagają one zgody strony przyjmującej, oraz akceptacji Dziekana lub Prodziekana Wydziału, albo uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.
 4. Zatwierdzenie wykonania zakładanego programu studiów i programu praktyki (wyjazdy studentów na studia/praktykę), oraz zaliczenia przedmiotów dokonuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów.
 5. "Indywidualny program nauczania" Staff Mobility for Teaching  Mobility Agreement (kategoria STA) dla nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 6. "Indywidualny program szkolenia" Staff Mobility for Training Mobility Agreement (kategoria STT) dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału (pracownicy dydaktyczni), albo bezpośredni przełożony (pozostali pracownicy), albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 7. "Indywidualny program nauczania" Staff Mobility for Teaching  Mobility Agreement dla nauczycieli akademickich i pracowników instytucji zagranicznych przyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 8. "Indywidualny program szkolenia" Staff Mobility for Training Mobility Agreement dla pracowników przyjeżdżających w celach szkoleniowych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 9. "Porozumienie o programie studiów" Learning Agreement for Studies dla studentów przyjeżdżających do uczelni w ramach programu Erasmus+ akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału PUZ w Ciechanowie. Zmian w tym porozumieniu można dokonywać w ciągu pierwszego miesiąca pobytu na stypendium i wymagają one zgody uczelni macierzystej, oraz akceptacji Dziekana lub Prodziekana Wydziału PUZ w Ciechanowie.
 10. Wykaz przedmiotów wraz z ilością punktów ECTS i uzyskanymi ocenami (Transcript of Records) dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ przygotowuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału PUZ w Ciechanowie w ciągu miesiąca od zakończenia mobilności.
 11. Wszelkie skargi studentów związane z realizacją programu Erasmus+ należy zgłaszać do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i rozpatruje je Dziekan Wydziału.
  Odwołania od decyzji Dziekana Wydziału rozpatruje J.M. Rektor.
 12. Wszelkie skargi pracowników związane z realizacją programu Erasmus+ należy zgłaszać do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i rozpatruje je Prorektor.
  Odwołania od decyzji Prorektora rozpatruje J.M. Rektor.