Edytuj nagłówek
Współpraca

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY
W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informacje ogólne:

 1. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w danym roku akademickim.
 2. Nauczyciel musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ innym niż Polska i kraj jego zamieszkania.
 3. PUZ w Ciechanowie musi mieć podpisaną umowę o wymianie nauczycieli z uczelnią zagraniczną na daną specjalność i rok akademicki.
 4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. Musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku następnego.
 5. Działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych podczas jednego wyjazdu musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu).
 6. Stypendium otrzymane przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Nauczyciel wyjeżdżający w ramach wymiany może ubiegać się o dofinansowanie poza środkami programu Erasmus+.
 7. Dopuszcza się mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 8. Dla każdego pracownika zakwalifikowanego na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy.

Kryteria formalne:

Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:

 1. Może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca.
 2. Musi posiadać status pracownika PUZ w Ciechanowie.
 3. Musi posiadać znajomość języka angielskiego lub języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w zagranicznej uczelni partnerskiej określonym w umowach bilateralnych.

Kryteria kwalifikacji pracownika na wyjazd:

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 1. jakość programu nauczania (Staff Mobility Agreement for Teaching): tematyka nauczania, grupa odbiorców, zakres program nauczania,
 2. kompetencje językowe do prowadzenia zajęć/aktywności dydaktycznej w języku wykładowym uzgodnionym z uczelnią przyjmującą,
 3. działalność na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni,
 4. wpływ wyjazdu na rozwój własny pracownika,
 5. korzyści z wyjazdu dla Uczelni (np. publikacje, skrypty, materiały dydaktyczne),
 6. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w obcym języku,
 7. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
 8. kandydatury osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będą traktowane preferencyjnie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w pokoju 215 w Budynku Rektoratu.

I Dokumenty przedstawiane Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. "Porozumienie o programie nauczania" (Staff Mobility Agreement for Teaching) zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału i uzgodnione z uczelnią przyjmującą.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Certyfikaty, dyplomy itp. potwierdzające znajomość języków obcych.
 4. Opis działalności na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni.
 5. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach dydaktycznych z uczelnią przyjmującą dotychczasowych i zaplanowanych.
 6. Inne potwierdzenia zgodnie z kryteriami kwalifikacji.

II Dokumenty konieczne przed wyjazdem:

 1. "Porozumienie o programie nauczania" (Staff Mobility Agreement for Teaching) potwierdzone przez uczelnię przyjmującą.
 2. Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego.
 3. Umowa.
 4. Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium na konto.
 5. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawiona przez NFZ.
 6. Obowiązkowo ubezpieczenie na okres pobytu na praktyce obejmujące:
  • ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące ewentualnie uszkodzenie lub zagubienie bagażu),
  • odpowiedzialność cywilną,
  • wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),
  • śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

III Dokumenty konieczne po przyjeździe:

 1. Zaświadczenie o czasie pobytu i dokument stwierdzający przeprowadzenie zakładanej ilości godzin dydaktycznych wystawione przez uczelnię przyjmującą. Dokumenty te powinny być wystawione na papierze firmowym z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej z uczelni przyjmującej.
 2. Wypełnienie online ankiety o pobycie na stypendium programu Erasmus+ (mail z linkiem do ankiety będzie wysyłany na adres mailowy pracownika bezpośrednio po zakończeniu mobilności).

Komisja Kwalifikacyjna

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prorektor PUZ w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Dziekan lub Prodziekan Wydziału, dla którego są podpisane umowy o wymianie nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ (ilość stypendiów dla każdego Wydziału wynika z ilości podpisanych umów dla danego Wydziału i przyznanych uczelni na dany rok środków w programie Erasmus+ w kategorii STA).

Kwalifikacje na wyjazd przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przedstawionych dokumentów.

Odwołanie od decyzji:

Osobom nie zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej. Odwołanie nauczyciel składa na ręce J.M. Rektora PUZ w Ciechanowie.