Edytuj nagłówek
Współpraca

Kryteria SMP

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informacje ogólne:

 1. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów studenta.
 2. Praktyka może się odbywać w trakcie studiów już od pierwszego roku. Niedawni absolwenci muszą zostać zakwalifikowani na praktykę w czasie ostatniego roku studiów oraz muszą odbyć (rozpocząć i ukończyć) praktykę zagraniczną w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów.
 3. Student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności (studia/praktyka). Studenci muszą prowadzić swoje działania związane z mobilnością w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania.
 4. Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy.
 5. Praktyka może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta.
 6. Na praktykę student może wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Zaleca się, aby była podpisana umowę z daną instytucją zagraniczną o organizacji praktyk. Studenci mogą także odbyć praktykę w przedsiębiorstwach, z którym sami nawiązali kontakt, pod warunkiem uzyskania zgody PANS w Ciechanowie. Nie można odbyć praktyki w ramach programu Erasmus+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.
 7. Dokładny program praktyki w instytucji zagranicznej zostaje uzgodniony pomiędzy instytucją przyjmującą, PANS w Ciechanowie i studentem przed wyjazdem na stypendium i jest zawarty w dokumencie "Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships). Student jest zobowiązany skontaktować się w sprawie zmian do "Porozumienia o programie praktyki" z Dziekanem Wydziału i uzyskać jego zgodę, jeśli trzeba będzie takie zmiany wprowadzić. Zmiany powinny być wprowadzone najpóźniej na miesiąc od rozpoczęcia praktyki.
 8. Stypendium otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji zagranicznej. Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.
 9. Dopuszcza się uczestnictwo studentów nieotrzymujących dofinansowania w ramach programu Erasmus+ czerpiących wszelkie korzyści związane z posiadaniem statusu studenta programu Erasmus+.
 10. Istnieje możliwość przedłużeniu pobytu studenta na praktyce. Dodatkowy okres musi nastąpić bezpośrednio po trwającym okresie mobilności. Nie może być żadnych przerw (za „przerwy" nie uznaje się wakacji ani okresów zamknięcia uczelni wyższej lub przedsiębiorstwa), chyba że zostały one należycie uzasadnione i zatwierdzone przez agencję narodową. Decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału na wniosek studenta uzasadniający to przedłużenie po uzyskaniu akceptacji instytucji przyjmującej studenta. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Uczelnia gwarantuje wypłatę stypendium na pierwotnie uzgodniony okres pobytu w instytucji przyjmującej. Wypłata stypendium na ewentualne uzgodnione pomiędzy stronami przedłużenie pobytu nie jest gwarantowana. Wysokość stypendium na przedłużony okres pobytu uzależniona będzie od wysokości dostępnych środków finansowych zgodnie z zasadami finansowania wyjazdów stypendialnych studentów PANS w Ciechanowie w ramach programu Erasmus. Przedłużenie nie może wykraczać poza dany rok akademicki.
 11. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze specjalnego funduszu. Zasady ubiegania się o takie dofinansowanie znajdują się na stronie: http://erasmusplus.org.pl. 
 12. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od studenta określanych jako „siła wyższa" (tj. sytuacje niezależne od studenta związane z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem) będzie wymagany od studenta zwrot części stypendium określony przez czasu pobytu na stypendium przed wystąpieniem „siły wyższej". Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej niż 2 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii „siły wyższej" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Kryteria formalne:

Student ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

 1. Student może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca.
 2. Musi posiadać status studenta PANS w Ciechanowie.
 3. Student nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
 4. Musi być studentem, który nie wykorzystał w ramach programu Erasmus lub Erasmus+ „puli" 12 miesięcy mobilności (studia/praktyki) w trakcie jednego cyklu kształcenia.
 5. Musi posiadać znajomość języka angielskiego lub języka obcego w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki.
 6. Musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów poprzedzające wyjazd w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów i organizacji roku akademickiego. W przypadku braku zaliczenia jakiegoś przedmiotu wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału na wyjazd.

Kryteria kwalifikacji studenta na wyjazd:

Podstawą kwalifikacji jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów w danym roku akademickim w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym pod uwagę będą brane:

 1. wyniki w nauce, (od 3 do 5 punktów zgodnie ze średnią ocen z dotychczasowego toku studiów),
 2. działalność na rzecz uczelni i programu Erasmus+ (maksymalnie 3 punkty),
 3. rok studiów (1 punkt dla studentów od trzeciego roku) (preferencja studentów wyższych lat studiów daje studentom niższych lat możliwość ubiegania się o wyjazd w następnej kwalifikacji),
 4. znajomość języka angielskiego, lub języka obcego kraju, w którym student będzie studiował (potwierdzona certyfikatami lub dyplomami – maksymalnie 1 punkt).

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej w głównym budynku PANS (Ciechanów, ul. Narutowicza 9, pokój 215).

I Dokumenty przedstawiane Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Application Form.
 3. Opis działalności na rzecz Uczelni i programu Erasmus+ na Uczelni.
 4. Certyfikaty, dyplomy itp. potwierdzające znajomość języków obcych.

II Dokumenty konieczne przed wyjazdem na praktykę:

 1. „Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships) zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału i uzgodnione z instytucją przyjmującą.
 2. Podanie do J.M. Rektora.
 3. Umowa.
 4. Zakwalifikowani studenci wezmą udział w teście online służącym ocenie znajomości języka, jakim będą się posługiwać odbywając staż za granicą. Wyniki testu zostaną przekazane studentowi. Na ich podstawie zostaną wytypowani studenci zobowiązani do udziału w kursie językowym online. Udział w praktyce nie jest uzależniony od wyników testu znajomości języka, który rozwiązują uczestnicy przed wyjazdem.
 5. Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium na konto.
 6. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawiona przez NFZ.
 7. Obowiązkowo ubezpieczenie na okres pobytu na praktyce obejmujące:
  1. ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące ewentualnie uszkodzenie lub zagubienie bagażu),
  2. odpowiedzialność cywilną, NNW
  3. wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),
  4. śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

III Dokumenty wymagane po przyjeździe z praktyki zagranicznej, konieczne do rozliczenia wyjazdu:

 1. Zaświadczenie o czasie pobytu i dokument stwierdzający zrealizowanie zakładanego programu praktyki wystawione przez przyjmującą instytucję zagraniczną (dokument Traineeship Certificate będący częścią Learning Agreement for Traineeships z pieczątką i podpisem koordynatora praktyki z instytucji przyjmującej.
 2. Wypełnienie testu online mającego na celu określenie postępów w zakresie kompetencji językowych studenta.
 3. Wypełnienie online ankiety o pobycie na stypendium programu Erasmus+ (mail z linkiem do ankiety będzie wysyłana na adres mailowy studenta bezpośrednio po zakończeniu mobilności).

Komisja Kwalifikacyjna:

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prorektor PANS w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Dziekan lub Prodziekan Wydziału.
 3. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

O wyniku kwalifikacji decyduje liczba uzyskanych punktów. Decydujący głos w przypadku jednakowej liczby punktów przysługuje Przewodniczącemu Komisji. Osoby z najwyższą liczbą punktów zostają zakwalifikowane na wyjazd w pierwszej kolejności, aż do wykorzystania stypendiów przypadających na dany Wydział. Osoby, które nie zmieszczą się na liście podstawowej przechodzą automatycznie na listę rezerwową. Sposób przechodzenia z listy rezerwowej na listę podstawową jest ściśle uzależniony od liczby uzyskanych punktów.

W przypadku niewykorzystania stypendiów przypadających na dany Wydział będzie zorganizowana dodatkowa Komisja Kwalifikacyjna dla całej Uczelni.

W skład tej Komisji wejdą:

 1. Prorektor PANS w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 3. Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+.

Komisja informuje studentów o wyniku kwalifikacji bezpośrednio po zakończeniu procesu kwalifikacji.

Odwołanie od decyzji:

Osobom niezakwalifikowanym na wyjazd przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej. Odwołanie student składa na ręce J.M. Rektora PANS w Ciechanowie.

Informację na temat bazy praktyk znajdziesz pod adresem http://erasmusintern.org