Edytuj nagłówek
Współpraca

Kryteria SMS

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA STUDIA ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informacje ogólne:

 1. Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w danym roku akademickim.
 2. PANS w Ciechanowie musi mieć podpisaną umowę o wymianie studentów z uczelnią zagraniczną na dany kierunek studiów i rok akademicki.
 3. Student może otrzymać dofinansowanie na określony czas trwania mobilności, np. na semestr z możliwością przedłużenia na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności (studia/praktyka).
 4. Studenci muszą prowadzić swoje działania związane z mobilnością w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania.
 5. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej w celu zrealizowania części studiów może trwać od 3 do 12 miesięcy. Studenci wyjeżdżający w celu studiowania muszą być przyjęci co najmniej na drugi rok studiów.
 6. Stypendium otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.
 7. Studenci z potwierdzonym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego (zgodnie z regulacjami PANS w Ciechanowie) mogą się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie. Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów otrzymujących stypendium socjalne znajdują się na stronie: http://erasmusplus.org.pl. Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania formularza zgłoszeniowego przez studenta.
 8. Dopuszcza się uczestnictwo studentów nieotrzymujących dofinansowania w ramach programu Erasmus+ czerpiących wszelkie korzyści związane z posiadaniem statusu studenta programu Erasmus+. Wyjeżdżający student powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu. Student Erasmus+ bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści.
 9. Istnieje możliwość przedłużeniu pobytu studenta na stypendium. Dodatkowy okres musi nastąpić bezpośrednio po trwającym okresie mobilności. Decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje Dziekan Wydziału na wniosek studenta uzasadniający to przedłużenie po uzyskaniu akceptacji uczelni przyjmującej studenta. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Uczelnia gwarantuje wypłatę stypendium na pierwotnie uzgodniony okres pobytu w uczelni partnerskiej. Wypłata stypendium na ewentualne uzgodnione pomiędzy stronami przedłużenie pobytu nie jest gwarantowana. Wysokość stypendium na przedłużony okres pobytu uzależniona będzie od wysokości dostępnych środków finansowych zgodnie z zasadami finansowania wyjazdów stypendialnych studentów PANS w Ciechanowie w ramach programu Erasmus+. Przedłużenie nie może wykraczać poza dany rok akademicki.
 10. Student ubiegający się o wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+ ma prawo do studiowania według indywidualnej organizacji studiów.
 11. Dokładny program studiów w uczelni partnerskiej zostaje uzgodniony pomiędzy PANS w Ciechanowie, uczelnią przyjmującą i studentem przed wyjazdem na stypendium i jest zawarty w dokumencie „Porozumienie o programie studiów" (Learning Agreement for Studies). O jakichkolwiek zmianach w stosunku do zaplanowanego i zaakceptowanego porozumienia o programie studiów student musi powiadomić Dziekana Wydziału w ciągu jednego miesiąca od przyjazdu do uczelni przyjmującej. Jeśli Dziekan Wydziału wyrazi zgodę na zmiany, zostają one ujęte w „Porozumieniu o programie studiów" w sekcji: Changes to the original learning agrement.
 12. Student jest poinformowany przed wyjazdem o konieczności zaliczenia przedmiotów wynikających z ewentualnych różnic programowych.
 13. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS.
 14. PANS w Ciechanowie zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w Polsce (wyjazd nie wydłuża czasu trwania studiów), pod warunkiem zrealizowania przez studenta programu studiów uzgodnionego przed wyjazdem w dokumencie "Porozumienie o programie studiów" (Learning Agreement for Studies).
 15. Na podstawie dostarczonego przez studenta wykazu zaliczeń z uczelni partnerskiej (Transcript of Records – integralna część Learning Agreement) i dokumentu potwierdzającego pobyt w uczelni partnerskiej Dziekan lub Prodziekan Wydziału potwierdza w indeksie zaliczenie przedmiotów i egzaminów jako równoważnych z przedmiotami i egzaminami PANS w Ciechanowie, oraz wystawia oceny z przedmiotów zaliczonych w zagranicznej uczelni zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów ECTS. Dokonuje potwierdzenia następującym wpisem w indeksie: „Na podstawie przedłożonego zaświadczenia o odbyciu częściowych studiów za granicą zaliczam wyżej wymienione przedmioty".
 16. Student jest zobowiązany do zaliczenia pozostałych przedmiotów (niezaliczonych w czasie pobytu na stypendium lub wynikających z różnic programowych) zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia na danym kierunku i specjalności. Może to zrobić przed wyjazdem lub po powrocie ze stypendium. Termin uzyskania zaliczenia semestru/roku przez studentów odbywających częściowe studia za granicą jest wyznaczony przez terminy organizacji danego roku akademickiego. Jeżeli dotrzymanie tych terminów nie jest możliwe, Dziekan Wydziału dokonuje warunkowego wpisu studenta na rok wyższy i wyznacza w porozumieniu z prowadzącym zajęcia warunki oraz termin uzupełnienia zaległości.
 17. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych.
 18. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających na wymianę w ramach programu Erasmus+ z opłaty czesnego podejmuje J.M. Rektor.
 19. Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, za wyniki w nauce, innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student ma zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej.
 20. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje Dziekan Wydziału, który może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Decyzję Dziekana Wydziału zatwierdza J.M.Rektor.
 21. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od studenta określanych jako „siła wyższa" (tj. sytuacje niezależne od studenta związane z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem) będzie wymagany od studenta zwrot części stypendium określony przez czasu pobytu na stypendium przed wystąpieniem „siły wyższej". Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej niż 3 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii „siły wyższej" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji.

Kryteria formalne:

Student ubiegający się o wyjazd na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

 1. Student może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca.
 2. Musi posiadać status studenta PANS w Ciechanowie.
 3. Musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych, nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
 4. Musi być studentem, który nie wykorzystał w ramach programu Erasmus lub Erasmus+ „puli" 12 miesięcy mobilności (studia/praktyki) w trakcie jednego cyklu kształcenia.
 5. Musi posiadać znajomość języka angielskiego lub języka obcego w stopniu umożliwiającym studiowanie za granicą.
 6. Powinien mieć zaliczone wszystkie semestry studiów poprzedzające wyjazd w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów i organizacji roku akademickiego. W przypadku braku zaliczenia jakiegoś przedmiotu wymagana jest zgoda Dziekana lub Prodziekana Wydziału na wyjazd.

Kryteria kwalifikacji studenta na wyjazd:

Podstawą kwalifikacji jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów w danym roku akademickim w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym pod uwagę będą brane:

 1. wyniki w nauce, (od 3 do 5 punktów zgodnie ze średnią ocen z dotychczasowego toku studiów),
 2. działalność na rzecz uczelni i programu Erasmus+ (maksymalnie 3 punkty),
 3. rok studiów (1 punkt dla studentów od trzeciego roku) (preferencja studentów wyższych lat studiów daje studentom niższych lat możliwość ubiegania się o wyjazd w następnej kwalifikacji),
 4. znajomość języka angielskiego, lub języka obcego kraju, w którym student będzie studiował (potwierdzona certyfikatami lub dyplomami – maksymalnie 1 punkt).

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w pokoju 215 w Budynku Rektoratu.

I Dokumenty przedstawiane Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Application Form
 3. Opis działalności na rzecz Uczelni i programu Erasmus+ na Uczelni
 4. Certyfikaty, dyplomy itp. potwierdzające znajomość języków obcych

II Dokumenty konieczne przed wyjazdem na studia za granicę:

 1. Podanie do J.M. Rektora.
 2. Umowa.
 3. Zakwalifikowani studenci wezmą udział w teście online służącym ocenie znajomości języka, jakim będą się posługiwać, studiując za granicą. Wyniki testu zostaną przekazane studentowi. Na ich podstawie zostaną wytypowani studenci zobowiązani do udziału w kursie językowym online. Udział w praktyce nie jest uzależniony od wyników testu znajomości języka, który rozwiązują uczestnicy przed wyjazdem.
 4. „Porozumienie o programie studiów" (Learning Agreement for Studies) potwierdzone przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału i uczelnię przyjmującą.
 5. Wstępnie wypełniona Karta Zaliczeń.
 6. Oświadczenie dotyczące wypłaty rat stypendium na konto.
 7. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawiona przez NFZ.
 8. Obowiązkowo ubezpieczenie na okres pobytu na praktyce obejmujące:
  1. ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące ewentualnie uszkodzenie lub zagubienie bagażu),
  2. odpowiedzialność cywilną, NNW
  3. wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),
  4. śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

III Dokumenty wymagane po przyjeździe ze studiów za granicą, konieczne do rozliczenia wyjazdu:

 1. Dokument potwierdzający pobyt w uczelni zagranicznej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu wystawiony na papierze firmowym z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej.
 2. Wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen (Transcript of Records – integralna część Learning Agreement) wystawiony przez uczelnię zagraniczną.
 3. Wypełniona Karta Zaliczeń.
 4. Wypełnienie testu online mającego na celu określenie postępów w zakresie kompetencji językowych studenta.
 5. Wypełnienie online ankiety o pobycie na stypendium programu Erasmus+ (mail z linkiem do ankiety będzie wysyłana na adres mailowy studenta bezpośrednio po zakończeniu mobilności).

Komisja Kwalifikacyjna:

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prorektor PANS w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Dziekan lub Prodziekan Wydziału, dla którego są podpisane umowy o wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ (ilość stypendiów dla każdego Wydziału wynika z ilości podpisanych umów dla danego Wydziału i przyznanych uczelni na dany rok środków w programie Erasmus na wymianę studentów).
 3. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

O wyniku kwalifikacji decyduje liczba uzyskanych punktów. Decydujący głos w przypadku jednakowej liczby punktów przysługuje Przewodniczącemu Komisji. Osoby z najwyższą liczbą punktów zostają zakwalifikowane na wyjazd w pierwszej kolejności, aż do wykorzystania stypendiów przypadających na dany Wydział. Osoby, które nie zmieszczą się na liście podstawowej przechodzą automatycznie na listę rezerwową. Sposób przechodzenia z listy rezerwowej na listę podstawową jest ściśle uzależniony od liczby uzyskanych punktów.

W przypadku niewykorzystania stypendiów przypadających na dany Wydział będzie zorganizowana dodatkowa Komisja Kwalifikacyjna dla całej Uczelni.

W skład tej Komisji wejdą:

 1. Prorektor PANS w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 3. Koordynator Uczelniany programu Erasmus+.

Komisja informuje studentów o wyniku kwalifikacji bezpośrednio po zakończeniu procesu kwalifikacji.

Odwołanie od decyzji:

Studentom nie zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej. Odwołanie student składa na ręce J.M. Rektora PANS w Ciechanowie.