Edytuj nagłówek
Kandydat
   pracasocjalna

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku Praca socjalna I stopnia będzie posiadać kompetencje i umiejętności konieczne do:

  • dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk, które są przyczyną niedostosowania społecznego jednostek, grup i społeczności lokalnych;
  • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz oceny podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźctwa;
  • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem;
  • pobudzania aktywności u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, a szczególnie tam, gdzie występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych.

Zapraszamy również na pracę socjalną II stopień


DZIEŃ OTWARTY prezentacja info page 001