Edytuj nagłówek
Uczelnia

Wizja Uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dynamicznie się rozwija, a poprzez swoją działalność oraz działalność swoich absolwentów przyczynia się do zmiany oblicza regionu na którym działa.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Jest Uczelnią innowacyjną, nastawioną na kształcenie interdyscyplinarne i zindywidualizowane, ukierunkowane na studenta i jego potrzeby. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie wyposaża swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności dające im szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową, kształtującą postawy obywatelskie i prospołeczne, wychodzącą jednocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Jest także Uczelnią, w której zespoły dydaktyków i praktyków gospodarczych podejmują i rozwiązują szereg problemów nie tylko dydaktycznych, ale także badawczych i gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki i gospodarki.

Pełne wdrożenie elastycznego systemu studiowania opartego na modelu ECTS znacznie zwiększyło szanse studentów na podejmowanie nauki w zagranicznych ośrodkach akademickich, a jednocześnie umożliwiło kształcenie studentów zagranicznych na naszej Uczelni.   

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest Uczelnią służącą przede wszystkim społeczności lokalnej, dającą szansę na zdobycie wykształcenia młodzieży z miasta Ciechanowa  i okolic bez względu na jej status materialny. W ten to właśnie sposób oddziałuje znacząco na szeroko rozumiane otoczenie społeczno - gospodarcze, w którym Uczelnia znajduje potwierdzenie istoty własnego istnienia, jego przedłużenie i utrwalenie działalności. Wychodząc naprzeciw wyszczególnionym przez Unię Europejską priorytetom oraz wskaźnikom ich pomiaru, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnej i rozległej bazy naukowej i dydaktycznej w najbliższej przyszłości Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie stanie się lokalnym ośrodkiem kształcenia ustawicznego poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, skierowanych również dla dorosłych, wpływających na ich znaczną aktywizację.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ma być postrzegana jako Uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym), wychodząca naprzeciw potrzebom edukacyjnym nie tylko młodzieży, ale także dorosłych. 

 

Misja Uczelni

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest publiczną uczelnią wyższą, której misją jest działalność dydaktyczna młodzieży i dorosłych, skierowana głównie na potrzeby lokalnego otoczenia, bez względu na posiadany stan materialny beneficjentów. Swoją elastycznością reagowania odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska biznesu, administracji i edukacji. Przygotowuje także do wejścia na europejski rynek pracy wykwalifikowaną kadrę, odznaczającą się nie tylko wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i zawodowej, ale również prezentującą proeuropejskie postawy obywatelskie i społeczne. Poprzez swoją działalność oraz działalność absolwentów, wdrożony system Krajowych Ram Kwalifikacji w coraz większym stopniu wpływa na zmianę oblicza regionu, stając się równorzędnym partnerem o znaczeniu ogólnoeuropejskim.