Edytuj nagłówek
Kandydat
   mechanika

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) posiada wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwent MiBM jest przygotowany do:

 • realizacji procesów wytwarzania,
 • montażu i eksploatacji maszyn,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją,
 • zarządzania pracą w zespole oraz koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku MiBM przygotowuje absolwenta do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego. Może również podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z  organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i  materiałów,
 • jednostkach akredytacyjnych i  atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
  

Solidne przygotowanie zawodowe absolwentów kierunku MiBM jest wynikiem realizowanego procesu dydaktycznego, umożliwiającego uzyskanie:

 • dobrego wykształcenia w zakresie matematyki, mechaniki i fizyki stosowanych w praktyce inżynierskiej,
 • umiejętności projektowania typowych procesów technologicznych i oprzyrządowania technologicznego stosowanego w budowie maszyn i urządzeń technicznych,
 • umiejętności stosowania komputerowych technik wspomagania projektowania części maszyn (CAD) i technik ich wytwarzania (CAM),
 • znajomości podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem,
 • podstaw organizacji biznesu i systemów zapewnienia jakości,
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego.

Inżynieria produkcji

Absolwenci specjalności Inżynieria Produkcji posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością. Absolwenci przygotowani są do typowej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji i nadzoru produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również do pracy w zespołach inżynierskich działów technologicznych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Posiadane kwalifikacje umożliwią im podjęcie pracy w działach głównego mechanika, głównego technologa, głównego konstruktora oraz dziale kontroli i zapewnienia jakości jak również  podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Mechatronika

Mechatronika obejmuje swym zakresem mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

Absolwenci kończący kierunek Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie Mechatronika będą:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania oraz umiejętność integracji i wykorzystywania tej wiedzy przy analizie, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych,
 • przygotowani do pracy twórczej w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących aktualne problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnozowaniem, serwisowaniem oraz sprzedażą układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których te układy występują,
 • przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których te układy są zastosowane, w tym w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym.

Praktyczna część kształcenia na specjalności Mechatronika jest realizowana poprzez udział w laboratoriach technicznych i komputerowych oraz odbywanie zawodowych praktyk studenckich w zakładach przemysłowych dobranych pod kątem mechatroniki.