Edytuj nagłówek
Projekty

Projekt "Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentów i absolwentów
kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O PROJEKCIE

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie realizuje projekt pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością – wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich.

Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Ciechanowie, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz motywacją do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, i tym samym przyczyni się do wykształcenia większej niż dotychczas liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo oraz rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno–demograficzne kraju.

Projektem objętych zostanie łącznie 96 studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w tym co najmniej 6 mężczyzn, z trzech roczników studiów. Projekt ma charakter długoterminowy. Jego realizacja obejmuje okres 60 miesięcy: od 1 października 2018 roku do 30 września 2023 roku, i pozyskano 2,5 mln złotych.

Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w postaci:

1/ Stypendium motywacyjnego - łącznie dla 32 studentów po I roku studiów (po 16 studentów z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019), którzy w poprzednim roku akademickim otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Stypendium wypłacane będzie studentowi łącznie przez okres 18-stu miesięcy.

2/ Płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych - dostosowanych do Wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży, wynikających z kształcenia podstawowego. Płatne obowiązkowe praktyki zawodowe (łącznie 480 godzin dla każdego naboru) obejmą 32 studentów z naboru 2016/2017 oraz po 16 studentów z naboru 2017/2018 i 2018/2019, którzy nie zostali objęci stypendium motywacyjnym.

3/ Zajęć dodatkowych, wykraczających poza program kształcenia, które obejmują zagadnienia z przedmiotu Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, realizowanego w formie 10 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń w IV semestrze oraz 160 godzin płatnych wakacyjnych praktyk ponadprogramowych, realizowanych w IV semestrze. Zajęcia dodatkowe obejmą po 16 studentów z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019, objętych stypendium motywacyjnym.

4/ Udziału w Studenckim Obozie Naukowym w wakacje w IV semestrze studiów, dla 10 studentów z naboru 2017/2018 oraz dla 10 studentów z naboru 2018/2019, już zakwalifikowanych do Projektu. Do udziału w obozie zakwalifikowani zostaną studenci z najwyższą średnią oraz wykazujący wysoką aktywność w pracach Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa, organach Uczelni i organizacjach społecznych oraz na rzecz promocji kierunku, uczelni i społeczności lokalnej. W ramach programu uczestnicy będą mieli zapewniony dojazd do i powrót z miejsca SON, zakwaterowanie i wyżywienie.

4/ Udziału w szkoleniu w Centrum Symulacji Medycznej - studenci będą mieli możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez trenerów symulacji medycznej różnych specjalności w pielęgniarstwie. Łącznie odbędą 40 godzin szkolenia w V semestrze. W ramach programu uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne szkolenie, dojazd do i powrót z miejsca szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie. Do udziału w szkoleniu zakwalifikowani zostaną studenci z najwyższą średnią (10 studentów z naboru 2017/2018 oraz 10 studentów z naboru 2018/2019, już zakwalifikowani do projektu), którzy nie będą uczestniczyć w Studenckim Obozie Naukowym.

5/ Udziału w Programie rozwoju absolwenta - łącznie dla 32 absolwentów (po 16 osób z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019), którzy objęci zostali stypendium motywacyjnym przez 2 lata studiów. Program rozwoju absolwenta obejmuje:

- wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na pełnym etacie, na terenie Polski, na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,

- stypendium szkoleniowe dla absolwentów, w rozliczeniu miesięcznym, w okresie 24 miesięcy,

- udział w cyklu 24 bezpłatnych medycznych szkoleń zawodowych, realizowanych w Uczelni (1 x w miesiącu x 8 godzin dydaktycznych), z zapewnionym wyżywieniem.