Edytuj nagłówek
Projekty
Edytuj nagłówek
Aktualności

plakat A2 norway grants 2022Projekt PODNIESIENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH PUZ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE korzysta z dofinansowania o wartości 25 500 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej w obszarach: metodologii prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i naukowych, zasadach prowadzenia naboru wniosków w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji dla potrzeb rozwoju Centrum Kompetencji w ramach Centrum Innowacji i Transferu Technologii jak również poszerzenia wiedzy praktycznej i teoretycznej w ramach prowadzonych programów nauczania studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zaangażowanie studentów w poszerzanie wiedzy oraz integracja otoczenia społeczno-gospodarczego.


 

Innowacje, publikowanie i współpraca międzynarodowa

22 kwietnia 2022 r. odbyło się szkolenie pod hasłem „DNA innowacyjności na uczelni” prowadzone przez prof. Grzegorza Kwiatkowskiego (m.in. Uniwersytet HVL w Norwegii) dla studentów i pracowników PUZIM w Ciechanowie. Szkolenie to, połączone z panelem dyskusyjnym, jest pierwszym z trzech spotkań zaplanowanych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktyczno-naukowych PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie” finansowanego z funduszy EOG. 

Pierwsza część szkolenia była skierowana głównie do studentów. Profesor Grzegorz Kwiatkowski w swoim wystąpieniu odnosił się do takich zagadnień jak innowacyjność czy kreatywność. Według niego innowacja to praktyczne zaimplementowanie idei lub pomysłu, a motywacją do wprowadzania innowacji często jest kryzys. „Innowatorem może być zarówno osoba, jak i organizacja” – dodał profesor. Odwołał się także do publikacji pt. „The Innovator’s DNA” (Jeffrey Dyer, Hal Gregersen, Clay Christensen), w której autorzy wyróżnili pięć umiejętności charakteryzujących innowatorów, tj.: zadawania pytań, obserwowania rzeczywistości, eksperymentowania, współpracy i łączenia ww. elementów (efekt synergii). Istotne w   innowacji jest też podejmowanie ryzyka i chęć do zmiany.

Drugą część szkolenia stanowił wykład dla kadry naukowo-dydaktycznej pod hasłem: „Jak publikować bardziej skutecznie za granicą?”. Według prof. Kwiatkowskiego artykuły polskich autorów nie stoją na niższym poziomie niż zagranicznych, a teksty warto składać do tych czasopism, które mają wysoki Impact Factor (IF). Czym zatem charakteryzuje się dobry artykuł naukowy? Powinien m.in. mieć oryginalny wkład w naukę (nawet jeśli to tylko mała „cegiełka”), powinien stawiać istotne pytania badawcze, zawierać przyciągający abstrakt i dobrze skonstruowane konkluzje (łącznie z ograniczeniami badania, co może świadczyć o dojrzałości autora), a także prezentować dane naukowe w sposób popularno-naukowy. No i tytuł: powinien być na tyle intrygujący, aby ktoś chciał przeczytać artykuł w całości. Profesor Kwiatkowski podał przykłady tytułów swoich artykułów publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych, np.: „Czy wolfram lubi ciepło?” lub „Luki innowacyjne w środowisku wiejskim”. Według niego dobrze widziane przez redaktorów czasopism międzynarodowych jest przedstawiane „suchych” danych w połączeniu z cytatami z wywiadów pogłębionych („złote” połączenie: metody ilościowe + metody jakościowe). A konkurencja w tym obszarze jest bardzo duża, bowiem do czasopism naukowych za 100-120 punktów jest zgłaszanych rocznie ok. 1200 artykułów, z czego akceptowanych jest 10-12%. „Trzeba czuć czasopismo, do którego składamy artykuł” – podkreślał profesor. Najlepiej oczywiście jest publikować po angielsku – jednak warto przekazywać artykuł przed zgłoszeniem do redakcji językowej (np. do American Journal Expert, www.aje.com) – „jest to usługa odpłatna, ale mamy pewność, że nasz artykuł będzie napisany w sposób poprawny językowo”. Przedstawił też narzędzie elektroniczne, które ułatwia autorom wyszukiwanie czasopism, w których mogliby opublikować swoje artykuły z danej dziedziny: journalfinder.elsevier.com. Na koniec trener zachęcał wykładowców do przekazywania wraz ze zgłaszanym do redakcji artykułem listu przewodniego: „To swoista autorecenzja, w której wskazujemy, co czasopismo zyska, jeśli opublikuje naszą pracę”. Po zakończeniu tej części spotkania rozmowy toczyły się w kuluarach – uczestnicy pytali m.in. o możliwości pozyskiwania grantów na badania i publikowania ich wyników w prestiżowych czasopismach.

Ostatnią częścią szkolenia był panel dyskusyjny dla kadry zarządzającej. Profesor Grzegorz Kwiatkowski podkreślał życzliwość i gościnność, z jaką się spotkał na uczelni i zapraszał do współpracy w obszarze pozyskiwania grantów i publikacji naukowych. „Nauki społeczne, ekonomia, finanse – to dziedziny, w zakresie których możemy podjąć współpracę, m.in. poprzez podpisanie umowy w ramach programu Erasmus+ z Uniwersytetem Południowej Danii, gdzie także pracuję” – zachęcał profesor. Przedstawił również pomysł na wspólny projekt: „Nieekologiczne odnawialne źródła energii” (np. wiatrowe) – „moglibyśmy powołać grupę roboczą i pozyskać środki z programu Opus (NCN) lub z NCBR jako konsorcjum międzynarodowe”. Propozycja spotkała się z żywym odzewem – dziekani i kierownicy zakładów wstępnie zadeklarowali zainteresowanie podjęciem tego tematu.

Kolejne szkolenia odbędą się w maju i czerwcu – mamy nadzieję, że będą równie inspirujące i zaowocują rozszerzeniem współpracy międzynarodowej, przynoszącej szansę rozwoju uczelni.

 


 

 

Uczelnia szkoli się w ramach projektu finansowanego z funduszy EOG

 

12 maja (czwartek) w budynku głównym uczelni odbyło się drugie z trzech zaplanowanych szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji dydaktyczno-naukowych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”. Tym razem szkolenie dotyczyło systemu turystyki w Norwegii – jego funkcjonowania i wpływu na gospodarkę kraju. Podczas kilkugodzinnego spotkania studenci, wykładowcy i pracownicy administracji mogli zapoznać się z ofertą turystyczną Norwegii oraz instytucjami czy firmami zajmującymi się promowaniem poszczególnych regionów, a także dowiedzieć się, co trzeba zrobić, aby mieć swój wkład do badań naukowych wysokiej jakości.

Szkolenie poprowadził prof. Ove Oklevik z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Norwegii, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z turystyką, marketingiem i statystyką. Prof. Oklevik jest autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w takich czasopismach naukowych, jak: „Sustainable Tourism”, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” czy „Event Economisc”.

W czasie pierwszego panelu szkoleniowego prof. Oklevik zaprezentował poziomy systemu turystycznego Norwegii: począwszy od państwowych izb turystycznych przez prywatne organizacje i firmy, na indywidualnych usługach hotelowych skończywszy. Bogactwem turystycznym Norwegii są przede wszystkim walory przyrodnicze – białe noce, zaorze polarne, lodowce, góry, wodospady, fjordy – jednak, jak zaznaczył prof. Oklevik, Norwegom zależy nie tyle na tym, aby przyciągnąć jak najwięcej turystów, ile na tym, aby przyciągnąć turystów z „grubym portfelem”. Warunki naturalne w tym kraju są dość wymagające, zatem turysta nieprzygotowany na te trudy może narazić nawet swoje życie (wypadki na lodowcach, spotkania z niedźwiedziami polarnymi itd.). Poza tym – dodał profesor – uprawianie turystyki w Norwegii jest drogie nawet dla samych Norwegów.

Podczas drugiego panelu dyskusyjnego prof. Oklevik podzielił się z wykładowcami wiedzą na temat skutecznego publikowania badań naukowych i budowania zespołu badawczego. Ja dzielę badaczy na dwie kategorie: wizjonerów i „robotników” – przyznał profesor. Wizjonerzy kreują pomysły czy idee badawcze, zaś „robotnicy” analizują dane, przygotowują literaturę czy dokonują przeglądu badań. Profesor wysunął ciekawą tezę, że nawet gdy temat badania nie jest dla danego badacza interesujący osobiście, to mimo wszystko warto wziąć w nim udział i mieć swój wkład w prowadzone badania (choćby jako osoba odpowiedzialna za analizę statystyczną). Przestrzegł także przed publikowaniem w tzw. czasopismach drapieżnych, w których zamieszczane są artykuły bez kontrolowania ich jakości, a jedynie na podstawie opłaty dokonanej przez autorów. Dla wydawców takich czasopism nie są ważne cele naukowe, a jedynie finansowe – zwrócił uwagę profesor.

Trzecie spotkanie szkoleniowe w ramach funduszy EOG odbędzie się już w czerwcu.

  


 

 Wizualizacja 3D i technologia poszerzonej rzeczywistości (XR) – szkolenie w ramach grantów EOG

 

Ostatnie z cyklu szkoleń w ramach grantów EOG, które odbyło się 30 maja 2022 r., dotyczyło nowoczesnych technologii (wizualizacja 3D i technologia poszerzonej rzeczywistości – XR) i ich wykorzystania w nauce, sztuce i życiu codziennym.

Dr inż. Krzysztof Orleański – współpracujący z Instytutem Telekomunikacji i Elektroniki z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim – rozpoczął swój wykład od przedstawienia historii wizualizacji 3D – od stereoskopii przez grafikę 3D po holografię i filmy sferyczne 360°. Swoistym połączeniem sztuki z technologią był projekt Lofoty 360, o którym opowiedziała dr hab. Jolanta Sipowicz z Instytutu Muzyki (wokalistyka). Projekt dotyczył rejestracji koncertu (z dr Sipowicz jako solistką), który miał miejsce na Lofotach z wykorzystaniem technologii filmu sferycznego 360°. „Film sferyczny składa się z kilku obrazów filmowych nakręconych jednocześnie kilkoma obiektywami i złożonych w sferę 360°. Za pomocą myszki bądź prostego panelu sterującego można zmieniać kierunek patrzenia i wybierać najciekawszy danym momencie fragment rzeczywistości” – przekonywał dr Orleański – współtwórca projektu.

Zagadnienia dotyczące poszerzonej rzeczywistości rozwinął w dalszej części szkolenia Arkadiusz Rataj – artysta i muzyk oraz entuzjasta nowoczesnych technologii – jak sam o sobie mówi. „Jesteśmy obecnie świadkami IV fali zmian technologicznych, jaką jest XR” – podkreślał prelegent. Według niego I fala tych zmian była związana z komputerem osobistym, II fala z internetem, zaś III fala – ze smartfonem. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z technologiami poszerzonej rzeczywistości (Extended Reality), przykładami ich zastosowania w praktyce, statusem technologii XR, rynkiem XR i prognozami na przyszłość, a także z narzędziami deweloperskimi. Technologie XR, takie jak np. Augmented Reality (AR) i Virtual Reality (VR) łączą ze sobą świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. Przykładami wykorzystania VR są platformy społecznościowe (VRChat, AltspaceVR), zdalne immersyjne prowadzenie pojazdu, szkolenia medyczne (np. z chirurgii), wirtualne jazdy próbne z wykorzystaniem rękawic haptycznych, produkcja filmowa, koncerty itp. Z kolei AR wykorzystuje się m.in. w leczeniu chorób psychicznych (np. PTSD czy alkoholizmu), urządzaniu i projektowaniu wnętrz (Ikea) czy virtual production. Zatem możliwości, jakie daje technologia XR, są w zasadzie nieograniczone – w rzeczywistości wirtualnej można np. ćwiczyć umiejętności przydatne w codziennym życiu, czego przykładem mogą być wirtualne interview z potencjalnym pracodawcą dla absolwentów szkół średnich – wskazuje dr Orleański.

Podsumowanie szkolenia stanowił panel dyskusyjny z udziałem władz i pracowników uczelni. Uczestnicy spotkania przedstawili się pokrótce, wskazując na obszary swoich zainteresowań i możliwości nawiązania współpracy m.in. w ramach grantów EOG: dr inż. Krzysztof Orleański jest kierownikiem laboratorium multimedialnego NTNU, prowadzi projekty multimedialne, jest także prezesem Polonii w norweskim Trontheim, dr hab. Jolanta Sipowicz posiada doświadczenie naukowo-dydaktyczne (Uniwersytet Zielonogórski), jest zainteresowana łączeniem muzyki z nowoczesnymi technologiami, zaś Arkadiusz Rataj jest programistą (VR) i artystą łączącym – podobnie jak dr Sipowicz – sztukę z technologią. Zarówno przedstawiciele uczelni, jak i trenerzy prowadzący szkolenie zadeklarowali chęć podjęcia współpracy w zakresie m.in. interdyscyplinarnych projektów grantowych.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktyczno-naukowych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” finansowanego z funduszy EOG: Komponent I Profesjonalny rozwój kadry – Intensywne szkolenia.


Podniesienie kompetencji dydaktyczno-naukowych