Edytuj nagłówek
Współpraca

ECTS  -  European Credit Transfer and Accumulation System

ECTS  -  Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

ECTS to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia/uczenia się. Jego celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych, a także mobilności studentów. ECTS jest szeroko wykorzystywany w szkolnictwie wyższym i może być stosowany w innych formach uczenia się przez całe życie.

Wybrane ogólne zasady ECTS:

Przypisywanie punktów ECTS to proces polegający na przydzieleniu liczby punktów zaliczeniowych kwalifikacjom/programom bądź komponentom edukacyjnym. Punkty ECTS są przyporządkowywane na podstawie średniego nakładu pracy potrzebnego do osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia/uczenia się.

Jedna z podstawowych cech ECTS przewiduje, iż 60 punktów odpowiada nakładowi pracy w pełnym roku akademickim, zatem jednemu semestrowi przypisuje się na ogół 30 punktów ECTS. Każdy rok akademicki i semestr podzielony jest na komponenty edukacyjne. Komponent edukacyjny to formalnie wyodrębniona, oparta na efektach kształcenia/uczenia się, część procesu kształcenia, taka jak przedmiot, moduł, seminarium czy praktyka zawodowa. Z każdym komponentem związany jest spójny i sprecyzowany zbiór efektów kształcenia/uczenia się, odpowiednie kryteria oceny oraz określony nakład pracy i odpowiednia liczba punktów ECTS.

Przyznanie punktów potwierdza, że dany student spełnił wymogi związane z zaliczeniem konkretnego komponentu. Liczba punktów przyznana studentowi jest taka sama, jak liczba przyporządkowana do danego komponentu. Jeżeli student otrzyma ocenę umożliwiającą zaliczenie, to otrzymuje pełną liczbę punktów. Liczby punktów nie dostosowuje się nigdy do wystawionej studentowi oceny za zaliczenie danego przedmiotu. Punkty ECTS nie wyrażają tego, jak dobrze student poradził sobie ze spełnieniem wymagań związanych z przyznaniem punktów zaliczeniowych. Jakość osiągnięć studenta wyrażana jest za pomocą uczelnianego lub krajowego systemu ocen.

Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać przeniesione do innego programu (transfer) oferowanego przez tę samą lub inną instytucję. Transfer punktów może nastąpić tylko wtedy, kiedy instytucja przyznająca tytuły lub stopnie naukowe uzna te punkty i związane z nimi efekty kształcenia/uczenia się. Instytucje partnerskie powinny
z wyprzedzeniem uzgodnić uznawanie okresów studiów zrealizowanych za granicą.
Prawidłowy transfer punktów zaliczeniowych związany jest z uznawaniem punktów przez instytucje szkolnictwa wyższego. Uznawanie punktów to proces, poprzez który instytucja potwierdza, że pewne efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte i ocenione w innej

instytucji spełniają określone wymogi jednego z programów przez nią samą prowadzonych. Biorąc pod uwagę różnorodność programów i instytucji szkolnictwa wyższego, mało prawdopodobnym jest, by punkty i efekty kształcenia/uczenia się były identyczne dla pojedynczego komponentu edukacyjnego w różnych programach. Dlatego też zaleca się stosowanie elastycznego podejścia do uznawania punktów otrzymanych w innej instytucji. Należy raczej dążyć do sprawiedliwego i rozsądnego uznawania aniżeli do idealnej równoważności. Wspomniane sprawiedliwe uznawanie powinno bardziej opierać się na efektach kształcenia/uczenia się, tj. na tym, co dana osoba wie i potrafi zrobić, niż na procedurach formalnych, które prowadzą do uzyskania danej kwalifikacji lub ukończenia komponentu na nia się składającego. Proces uznawania powinien być przejrzysty.

Decyzje dotyczące uznania i transferu punktów ECTS są podejmowane przez instytucję wydającą dyplom (przyznającą tytuły lub stopnie naukowe) na podstawie wiarygodnych informacji na temat osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się oraz metod pomiaru dydaktycznego i ich potwierdzenia. Instytucje powinny dbać o to, aby ich polityka uznawania była znana a informacje na jej temat łatwo dostępne.

W systemie ECTS uznawanie punktów do celów akumulacji i transferu ułatwiają podstawowe dokumenty ECTS, takie jak:

  1. Katalog przedmiotów (ECTS Course Catalogue)
  2. Formularz zgłoszeniowy (Student Application Form)
  3. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)
  4. Porozumienie o programie (Training Agreement)
  5. Wykaz zaliczeń (Transcript of Records)
  6. Suplement do dyplomu (Diploma Supplement)

Studenci odbywający studia za granicą mają prawo do sprawiedliwego traktowania ocen w procesie transferu osiągnięć z jednej instytucji (bądź kraju) do drugiej, gdyż stypendia lub inne formy pomocy finansowej mogą być uzależnione od wyników w nauce. Przejrzystość wyników w nauce jest tak samo ważna dla absolwentów starających się o pracę w ich własnym co w innym kraju. Tabela ocen ECTS umożliwia łatwą i przejrzystą interpretację oraz przeliczanie ocen z jednego systemu lub kontekstu na drugi i jest w związku z tym sprawiedliwa, jeżeli chodzi o wyniki w nauce wszystkich studentów. Tabelę ocen ECTS można opracować dla krajowych skal ocen zawierających dowolną liczbę elementów na podstawie danych dotyczących określonej grupy odniesienia, które można łatwo pozyskać
z dokumentacji danej instytucji.  Uczelnie muszą jedynie ustalić jaki jest rzeczywisty procent studentów otrzymujących daną ocenę „lokalną”. Po dołączeniu do Wykazu zaliczeń i Suplementów do dyplomu studentów, tabela ta ułatwi interpretację każdej z przyznanej im ocen, tak by nie były konieczne jakiekolwiek dalsze obliczenia.

Szczegółowe informacje o systemie ECTS są dostępne:

Zasady  ECTS  w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie

System punktowy stosowany w PUZ w Ciechanowie odpowiada standardowi ECTS.

Szczegółowe zasady jego stosowania są zawarte w Regulaminie Studiów
(§12 SYSTEM  PUNKTOWY w PUZ w Ciechanowie).

Prawo studenta do realizacji części studiów w innej uczelni, w tym również poza granicami kraju, określa Regulamin Studiów
(§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA  -  punkt f).

Tabelę ocen ECTS określa Regulamin Studiów
(§13 SKALA OCEN).

Wydanie suplementu do dyplomu określa Regulamin Studiów
(§25 EGZAMINY DYPLOMOWE - punkt 26).

Opracowano na podstawie ”Przewodnik dla użytkowników ECTS”