Edytuj nagłówek
Współpraca

Kryteria STT

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informacje ogólne:

 1. Program Erasmus+ oferuje pracownikom uczelni możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni/instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, oraz udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.
 2. Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) lub każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie.
 3. Zaleca się, aby pomiędzy instytucją przyjmującą i PANS w Ciechanowie była podpisana umowa (Inter-institutional Agreement) obejmująca wyjazdy typu STT.
 4. Pracownik musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ innym niż Polska i kraj jego zamieszkania.
 5. Pobyt pracownika w instytucji partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku kolejnego.
 6. Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.
 7. Stypendium otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji partnerskiej.
  Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w instytucji partnerskiej. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie poza środkami programu Erasmus+.
 8. Dopuszcza się mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 9. Dla każdego pracownika zakwalifikowanego na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy.

Kryteria formalne:

Pracownik ubiegający się o wyjazd w celu szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

 1. Może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca.
 2. Musi posiadać status pracownika PANS w Ciechanowie.
 3. Musi posiadać znajomość języka angielskiego lub języka obcego w stopniu umożliwiającym odbycie szkolenia w zagranicznej instytucji partnerskiej.

Kryteria kwalifikacji pracownika na wyjazd:

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 1. jakość programu szkolenia (Staff Mobility Agreement for Training), który określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia, oraz harmonogram pracy i zadania pracownika,
 2. kompetencje językowe pracownika,
 3. działalność na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni,
 4. wpływ wyjazdu na rozwój własny pracownika,
 5. korzyści z wyjazdu dla Uczelni,
 6. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
 7. kandydatury osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będą traktowane preferencyjnie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w pokoju 215 w Budynku Rektoratu.

I Dokumenty przedstawiane Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. "Porozumienie o programie szkolenia" (Staff Mobility Agreement for Training), zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału, albo bezpośredniego przełożonego pracownika i uzgodnione z instytucją przyjmującą.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Certyfikaty, dyplomy itp. potwierdzające znajomość języków obcych.
 4. Opis działalności na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni.
 5. Inne potwierdzenia zgodnie z kryteriami kwalifikacji.

II Dokumenty konieczne przed wyjazdem:

 1. "Porozumienie o programie szkolenia" (Staff Mobility Agreement for Training) potwierdzone przez instytucję przyjmującą.
 2. Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego.
 3. Umowa.
 4. Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium w przypadku przekazu na konto.
 5. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawiona przez NFZ.
 6. Obowiązkowo ubezpieczenie na okres pobytu na praktyce obejmujące:
  1. ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące ewentualnie uszkodzenie lub zagubienie bagażu),
  2. odpowiedzialność cywilną, NNW
  3. wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),
  4. śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

III Dokumenty konieczne po przyjeździe:

 1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej o okresie pobytu, charakterze odbytego szkolenia i zrealizowaniu celu wyjazdu. Dokumenty te powinny być wystawione na papierze firmowym z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej z instytucji przyjmującej.
 2. Wypełnienie online ankiety o pobycie na stypendium programu Erasmus+ (mail z linkiem do ankiety będzie wysyłana na adres mailowy pracownika bezpośrednio po zakończeniu mobilności).

Komisja Kwalifikacyjna

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prorektor PANS w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo bezpośredni przełożony pracownika.

Kwalifikacje na wyjazd przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przedstawionych dokumentów wyrażając swoją opinię i dając zgodę lub odmowę na wyjazd. (liczba stypendiów wynika z ilości środków przyznanych uczelni na dany rok w programie Erasmus+ w kategorii STT).

Odwołanie od decyzji:

Osobom nie zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej. Odwołanie nauczyciel składa na ręce J.M. Rektora PANS w Ciechanowie.