Edytuj nagłówek
Student


Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach. W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców lub dziadków, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

Uwaga: uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta.

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

    lub nie ukończył 26 roku życia i:
    • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
    • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
    • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz  złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Potrzebne dokumenty:

wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.

Informację należy przekazać do pracowników Działu  Kształcenia i Spraw Studenckich - drogą poczty Polskiej  na adres Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 06-400 Ciechanów z dopiskiem Dział Kształcenia i Spraw Studenckich lub osobiście, w siedzibie Uczelni PUZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój  201

Dodatkowe informacje

1. Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia innych członków rodziny, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Przez okres 4 miesięcy od daty ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów, student nie ma opłacanych składek ubezpieczenia, ale objęty jest tzw. parasolem ochronnym, uprawniającym go do otrzymywania świadczeń medycznych.

ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta
Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego