Edytuj nagłówek
Student

Inne druki:

Druki do stypendium:

  • Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O ZMIANIE NUMERU KONTA BANKOWEGO
  • Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH*, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 2023/2024
  • Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSPÓŁAUTORSTWA OPRACOWAŃ NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH
  • Załącznik nr 9a - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH (1)
  • Załącznik nr 9b - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH (2)
  • Załącznik nr 11 - WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU
  • Załącznik nr 12 - WNIOSEK
  • Załącznik nr 14 - OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta będącego obywatelem Ukrainy
  • Załącznik nr 15 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA WNIOSKODAWCY I JEGO RODZINY
  • Załącznik nr 16 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

Ważne informacje do stypendium socjalnego: