Edytuj nagłówek
Student

 STYPENDIUM MINISTRA

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określają:

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Opisany wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na jednolite studia magisterskie albo na studia pierwszego stopnia nie może ubiegać się o stypendium na pierwszym roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi stanowi komunikat dostępny na stronie MEiN:

 

Wymagane dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04)

 

Oświadczenie studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć

 

https://www.gov.pl/attachment/c0d55a85-eae1-405c-8b22-a07470441e78

https://www.gov.pl/attachment/cdb8ac9e-a498-468c-a7f9-9782752aec23

 

Studenci zainteresowani ubieganiem się o przyznanie na rok akademicki 2023/2024 stypendium ministra powinni do dnia 6 października 2023 r. złożyć osobiście do właściwego Dziekana, kierowaną do Rektora kandydaturę wraz z projektem wniosku (Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i załącznikami dokumentującymi wymagane osiągnięcia (ponumerowane zgodnie z wymogami w wersji papierowej oraz elektronicznej). Przed przekazaniem kandydatury studenta do Rektora, Dziekan przygotowuje rekomendację wniosku wraz z załącznikami.

Uwaga: Wniosek studenta do ministerstwa może przekazać wyłącznie Rektor.

Rozstrzygniecie Rektora o odmowie skierowania wniosku, nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium Ministra w terminie od 1 października do 25 października 2023 r., w sposób wskazany przez Ministerstwo.