Edytuj nagłówek
Student

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi w roku akademickim 2023/2024 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię z odpowiednimi załącznikami

od 2 października 2023 r. do 21 października 2023 r. do godziny 13:00 zgodnie z harmonogramem w pokojach nr 18, 201 w budynku głównym Uczelni przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Obydwie ścieżki (rejestracji elektronicznej i dostarczenia dokumentów) są OBOWIĄZKOWE!

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 21 października 2023 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

Wnioski o stypendium rektora należy składać we właściwym dziekanacie w celu potwierdzenia osiągnięć przez dziekana wydziału.

 

UWAGA WAŻNE !!! Od roku akademickiego 2023/2024 podczas rejestracji wniosku w Wirtualnej Uczelni należy:

  • We wniosku o stypendium socjalne dodać każdego członka swojej rodziny uzupełniając dane dotyczące osiągniętych dochodów zgodnie z obowiązującym regulaminem. Jeśli Student uzyskał w/w dochody również musi je uwzględnić przy rejestracji wniosku (Po uzupełnieniu wszystkich danych system automatycznie wylicza miesięczny dochód na osobę w rodzinie Studenta).
  • We wniosku o stypendium rektora dodać poszczególne osiągnięcia i uzupełnić informacje o nich, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
  • We wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych podać stopień niepełnosprawności oraz dane dotyczące dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  • We wniosku o zapomogę podać uzasadnienie wniosku.

Ostatecznym efektem będzie wygenerowanie wniosku, który po wydrukowaniu i podpisaniu w wyznaczonych do tego miejscach należy przedłożyć we wskazanym wyżej miejscu.

 

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1294,4 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2022 roku). Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniósł 5549 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r.)  

Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym  Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2023/2024 a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogi.

.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH