Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

mloda wynalazczyni tworzaca w swoim warsztacie

Kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA rozpoczął działalność 1 października 2008 roku na ówczesnym Zamiejscowym Wydziale Elektroniki w Mławie.

Wybór tego kierunku kształcenia i jego usytuowanie w Mławie podyktowane było szeregiem względów wynikających zarówno z uwarunkowań lokalnych jak i chęcią dopasowania do trendów o ogólniejszym charakterze. Podstawowy wpływ na powstanie Wydziału Elektroniki odegrał lokalny rynek pracy z dominującą rolą zakładów skupionych wokół firmy LG Electronics w Mławie. Obecnie jest to największy pracodawca w regionie, zatrudniający wraz z kooperującymi z nią firmami kilka tysięcy pracowników. Strategia rozwoju firmy, reprezentującej najwyższy światowy poziom stosowanych technologii produkcji i zarządzania, zakłada stały i dynamiczny wzrost aż do osiągnięcia w Europie dominującej roli w segmencie domowych wyrobów audiowizualnych, co wymusza stałe zapotrzebowanie na dopływ nowej kadry inżynierskiej.

Kształcenie na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest zgodna z europejską i światową strategią rozwoju gospodarczego opartego na inwestycjach w dziedzinach najbardziej innowacyjnych, rokujących największe nadzieje na przyszłość. Dalszy rozwój cywilizacyjny Polski, wzrost konkurencyjności jej gospodarki i podniesienie standardów życia ludzi wymaga ciągłego dopływu nowej, dobrze wykształconej i wysokokwalifikowanej kadry inżynierskiej, przygotowanej i otwartej na osiągnięcia współczesnej nauki i techniki, zdolnej do wdrażania nowoczesnych technologii, systemów wymiany informacji oraz urządzeń do codziennego użytku w miejscu pracy i zamieszkania.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest dziedziną, która w ostatnich latach najbardziej wpłynęła na rozwój i obraz cywilizacji. Rozwój technologii elektronowej i mikroelektroniki, owocujący powstaniem nowych generacji przyrządów półprzewodnikowych, rozwój optoelektroniki, środków i systemów łączności bezprzewodowej, stały się bazą do rozwoju światowego systemu transmisji i wymiany danych, i który spowodował całkowitą zmianę stylu życia ludzi. Zmiana modelu funkcjonowania społeczeństw i przekształcanie go na model określany mianem społeczeństwa informacyjnego nie byłaby możliwa bez pracy rzeszy inżynierów - specjalistów od elektroniki i telekomunikacji.

W 2010 roku Wydział Elektroniki został włączony wraz z istniejącym Zamiejscowym Wydziałem Humanistycznym do struktury Zamiejscowego Wydziału Humanistyczno - Technicznego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Dziekanem nowego Wydziału Humanistyczno - Technicznego został dr inż. Andrzej Korneta.

W 2012 roku Zamiejscowy Wydział Humanistyczno – Technicznego przekształcono
w Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. W wyniku przeprowadzonych wyborów Dziekanem ponownie został dr inż. Andrzej Korneta.

2019 rok przyniósł kolejną zmianę. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie zmieniła nazwę na Publiczna Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, a Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych otrzymując nową nazwę Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych stał się filią PUZ w Ciechanowie.

Kształcenie na kierunku Elektronika i telekomunikacja obejmuje 2 specjalności: teleinformatyka i elektronika przemysłowa.

Od pierwszych dni istnienia działalność władz Wydziału koncentrowała się na zapewnieniu studentom możliwie najlepszych warunków studiowania. Dzięki znakomitej współpracy z władzami samorządowymi miasta i powiatu Mławy w budynku Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych zorganizowanych zostało 5 specjalistycznych laboratoriów kierunkowych wyposażonych w najnowszą aparaturę pomiarową i 3 pracownie komputerowe, w których zainstalowane zostało specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie.

Zamiejscowy Wydział Nauk Technicznych i Społecznych dysponuje własną czytelnią i biblioteką, w której zgromadzono kilkadziesiąt tysięcy woluminów z elektroniki, nauk ścisłych, bezpieczeństwa wewnętrznego i logistyki.

Studenci kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA mogą brać udział w szeregu zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach kół naukowych, wykładów otwartych i seminariów. Mogą korzystać także z szerokiej oferty programów wymiany międzynarodowej studentów w ramach europejskiego programu ERASMUS.