Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

16 maja na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie odbyła się III Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Logistyka i bezpieczeństwo XXI wieku: człowiek, technologia, gospodarka.”

Podstawowymi założeniami i jednocześnie celami konferencji były: identyfikacja i opis współczesnych wyzwań logistyki i bezpieczeństwa w kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, charakterystyka oraz ocena roli człowieka w przebiegu procesów logistycznych i zapewnieniu bezpieczeństwa w erze intensywnego rozwoju technologicznego a także prezentacja nowoczesnych technologii wykorzystywanych w logistyce i ich wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne.

Konferencję otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych dr Renata Dzik prezentując założenia programowe i witając zaproszonych gości. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in. dr h. c. mult. prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku), dr hab. Artur J. Kożuch, prof. WAT oraz dr Rafał Zgorzelski. Nie zabrakło też prelegentów reprezentujących Wydział Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, wśród których znaleźli się choćby dr hab. Andrzej Józef Kozłowski prof. PANSIM czy też dr Stanisław Ejdys oraz dr Rafał Bartłomiej Panfil.

Ze względu na liczbę prelegentów konferencja została podzielona na sesje plenarne. Pierwsza z nich dotyczyła usprawnień logistyki w Xxi w. Zagadnienia poruszane w jej trakcie koncentrowały się na wyzwaniach dotyczących infrastruktury logistycznej, krytycznej a nawet wpływu wymiany handlowej na szeroko definiowane bezpieczeństwo. W drugiej sesji prelegenci koncentrowali się na praktycznych i teoretycznych wymiarach zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prezentowano w niej tematy związane z technologiami wykorzystywanymi w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz roli instytucji publicznych w tym zakresie. Trzecia sesja plenarna stanowiła multidyscyplinarny dyskurs współczesnego zarządzania logistycznego i bezpieczeństwa. Pojawiały się w nim zagadnienia dotyczące zarówno ujęcia historycznego polskich szkół zarządzania jak i podobieństw oraz przeszkód w realizacji Centralnego Okręgu przemysłowego i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podczas konferencji odbyły się jeszcze dwie sesje: logistyczne wyzwania lotnictwa oraz sesja w języku angielskim: wyzwania współczesnej logistyki i bezpieczeństwa.

Główną intencją organizatorów konferencji było stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji prowadzącej do poznania relacji istniejących pomiędzy logistyką a bezpieczeństwem w aspekcie społecznym, technologicznym oraz gospodarczym. Dzięki spotkaniu ekspertów z różnych dziedzin nauki i działalności zawodowej udało się przeanalizować kluczowe obszary rozwoju i wdrażania innowacji w dziedzinie logistyki a także bezpieczeństwa.

Organizatorzy kierują serdecznie podziękowania do wszystkich uczestników konferencji, a w szczególności patronom i partnerom:

Patronat honorowy:

• Burmistrz Miasta Mława
• Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza
• Komendant Powiatowy Policji W Mławie
• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Patronat medialny:

• Radio 7

Partnerzy:

• Polskie Koleje Państwowe S.A.
• TELDAT
• Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe

Zdjęcia: ppłk mgr Zdzisław Smardzewski