Edytuj nagłówek
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

 

W obecnym systemie szkolnictwa wyższego, studia na poziomie jednolitych studiów magisterskich to jedyna forma zdobycia uprawnień nauczycielskich w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej!

Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma kształcenia: studia stacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Uzyskany tytuł: magister

 schemat do informacji ogólnej

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Studia podyplomowe i studia doktoranckie 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – w klasach I-III szkoły podstawowej. Może podjąć pracę w:

  • przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi
  • punktach przedszkolnych
  • klasach I-III szkoły podstawowej, w tym integracyjnych
  • klasach I-III w szkołach specjalnych
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • placówkach oświatowo-wychowawczych
  • domach dziecka

Kompetencje absolwentów kierunku stwarzają również możliwości zatrudnienia w charakterze nauczycieli w świetlicy szkolnej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Praktyki i zajęcia praktyczne są realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną