Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy korzystającym ze zdobyczy wielu dziedzin nauki. Kształcenie na kierunku MiBM realizowane jest w formie studiów pierwszego stopnia trwających 7 semestrów (3,5 roku). Absolwent kierunku MiBM posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwent MiBM jest przygotowany do:

 • realizacji procesów wytwarzania,
 • montażu i eksploatacji maszyn,
 • prac wspomagających projektowanie maszyn,
 • doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją,
 • zarządzania pracą w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku MiBM PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przygotowuje absolwenta do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego. Może również podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Solidne przygotowanie zawodowe absolwentów kierunku MiBM PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest wynikiem realizowanego procesu dydaktycznego, umożliwiającego uzyskanie:

 • dobrego wykształcenia w zakresie matematyki, mechaniki i fizyki stosowanych w praktyce inżynierskiej,
 • umiejętności projektowania typowych procesów technologicznych i oprzyrządowania technologicznego stosowanego w budowie maszyn i urządzeń technicznych,
 • umiejętności stosowania komputerowych technik wspomagania projektowania części maszyn (CAD) i technik ich wytwarzania (CAM),
 • znajomości podstaw ekonomii, zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem,
 • podstaw organizacji biznesu i systemów zapewnienia jakości,
 • znajomości co najmniej jednego języka obcego.

Przedmioty podstawowe na kierunku MiBM to w szczególności:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • mechanika.

Przedmioty kierunkowe to w szczególności:

 • rysunek techniczny,
 • grafika inżynierska,
 • konstrukcje i eksploatacja maszyn,
 • automatyka i robotyka,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • metrologia.

Przedmioty uzupełniające na kierunku MiBM to w szczególności:

 • informatyka,
 • języki obce,
 • przedmioty humanistyczne i ekonomiczne.

SPECJALNOŚCI:

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE
 • MECHATRONIKA - NOWY KIERUNEK

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Absolwenci specjalności Inżynieria Produkcji posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością. W projektowaniu wykorzystuje techniki wspomagania komputerowego i uwzględnia nowoczesne materiały inżynierskie.
Absolwenci przygotowani są do typowej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji i nadzoru produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również do pracy w zespołach inżynierskich działów technologicznych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Posiadane kwalifikacje umożliwią im podjęcie pracy w działach głównego mechanika, głównego technologa, głównego konstruktora oraz dziale kontroli i zapewnienia jakości jak również podjęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

 • obróbki ubytkowej, plastycznej i cieplnej,
 • spajania i cięcia,
 • odlewnictwa,
 • badania materiałów,
 • tworzyw sztucznych,
 • komputerowego projektowania procesów, maszyn i urządzeń i oraz ich eksploatacji,
 • programowania i obsługi maszyn CNC,
 • ekonomiki i zarządzania produkcją.

  Praktyka technologiczna – 6 miesięcy.

MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Zapoznają się z technikami wytwarzania, przesyłania i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Równocześnie zdobywają szeroki zasób wiedzy z przedmiotów podstawowych dla mechaniki i energetyki, takich jak mechanika płynów, termodynamika, wymiana ciepła.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • przedsiębiorstwach energetycznych, takich jak elektrownie i elektrociepłownie,
 • gospodarce komunalnej,
 • przedsiębiorstwach związanych z przesyłaniem i dystrybucją mediów energetycznych, takich jak operatorzy sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych.

Jako inżynierowie energetycy mogą zdobyć pracę w przedsiębiorstwach projektujących i wykonujących systemy oraz urządzenia energetyczne, biurach projektowych pracujących na potrzeby energetyki oraz w instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z sektorem energetycznym. Przedsiębiorstwa energetyczne są też miejscem praktyk odbywanych przez studentów po drugim, czwartym i szóstym semestrze studiów inżynierskich.

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

 • maszyn przepływowych i energetycznych,
 • siłowni, kotłów i wytwornic pary,
 • diagnostyki, eksploatacji i modernizacji
 • komputerowego projektowania procesów, maszyn i urządzeń,
 • programowania i obsługi maszyn CNC,
 • odlewnictwa i obróbki plastycznej
 • spajania i cięcia,
 • odnawialnych źródeł energii.

  Praktyka technologiczna – 6 miesięcy.

MECHATRONIKA

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki.

Specjalność na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obejmująca swym zakresem mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

W szczególności absolwenci specjalności Mechatronika będą:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania oraz umiejętność integracji i wykorzystywania tej wiedzy przy analizie, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych,
 • przygotowani do pracy twórczej w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących aktualne problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnozowaniem, serwisowaniem oraz sprzedażą układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których te układy występują,
 • przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których te układy są zastosowane, w tym w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym.

Ukończenie specjalności zapewnia:

 • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne,
 • przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach mechanika, elektryka, elektronika i informatyka.
  Praktyczna część kształcenia na specjalności Mechatronika jest realizowana porzez udział w laboratoriach technicznych i komputerowych oraz odbywanie zawodowych praktyk studenckich w zakładach przemysłowych dobranych pod kątem mechatroniki.

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

 • komputerowego projektowania maszyn i urządzeń,
 • projektowania w 3D,
 • programowania i obsługi maszyn CNC,
 • diagnostyki, eksploatacji
 • energoelektroniki,
 • układów napędowych i zasilających,
 • mikrokontrolerów,
 • ekonomiki i zarządzania.

  Praktyka technologiczna – 6 miesięcy.