Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym. Polska Rama Kwalifikacji pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE.

Przepisy dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

  1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ze zmianami (tekst jednolity z 25 X 2018 Dz. U. 2018 poz. 2153)
  2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji weszło w życie z dniem 29 XI 2018 r.

Więcej informacji na stronach: http://www.kwalifikacje.gov.pl/ , https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/


Osiem poziomów kwalifikacji wyznaczono na podstawie następujących kategorii:

  • wiedzy,
  • umiejętności,
  • kompetencji społecznych.

Kończąc studia na kierunkach oferowanych przez Wydział Inżynierii i Ekonomii
PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie, można uzyskać następujące poziomy kwalifikacji:

  • 6 poziom kwalifikacji – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
  • 7 poziom kwalifikacji – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

System punktów ECTS

Zasady przyznawania punktów ECTS na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zostały ustalone w Regulaminie Studiów. System punktowy stosowany w PUZ w Ciechanowie odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer System). Każdemu przedmiotowi w każdym semestrze przyporządkowana zostaje całkowita liczba punktów ECTS (P). Przyjmuje się, że punkty ECTS przypisane do poszczególnych przedmiotów odpowiadać powinny nakładowi pracy studenta podejmowanej na terenie Uczelni i poza nią w celu osiągnięcia określonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się. W ramach przyjętych zasad ustalono, że 1 pkt. ECTS jest równoważny 25-30 godzin pracy studenta. Punkty przypisane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym zajęciom. Liczba punktów ECTS odzwierciedla nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia przedmiotu. Uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z otrzymaną oceną.