Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Ekonomia

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tryb studiów: studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Absolwent kierunku Ekonomia posiada zaawansowaną wiedzę o ekonomii, gospodarce i finansach oraz umiejętność dokonywania analiz mikro- i makroekonomicznych przy użyciu odpowiedniej metodologii i przy zastosowaniu określonych narzędzi, także przy użyciu technologii informatycznych. Absolwent studiów I stopnia dysponuje wiedzą społeczną i cechuje się kompetencjami zarządczymi. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje, oceniać działania swoje i podległych mu zespołów, ponosząc za nie odpowiedzialność. Potrafi także analizować problemy praktyczne, prowadzić dyskusję, komunikować się ze specjalistami ze swojej dziedziny (również w języku obcym - zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), przez co spełnia wymogi ustawowe w zakresie uniwersalnych charakterystyk PRK poziomu 6. Absolwent kierunku Ekonomia posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną, cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.

W ramach funkcjonującego kierunku studiów studenci mają do wyboru cztery moduły fakultatywne do wyboru:

Moduł I. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Moduł II. Administracja i finanse sektora publicznego

Moduł III. Bankowość i rynek finansowy

Moduł IV. Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego I nabywa umiejętności rozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków finansowych, rozumie współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, zdobywa wiedzę na temat rachunkowości finansowej, analizy ekonomiczno-finansowej (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-prawnego, w jakim dany podmiot funkcjonuje), efektywności poszczególnych instrumentów finansowych oraz wykształca umiejętność oceny skutków podejmowanych decyzji i przedsięwzięć.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego II jest przygotowany do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych; poznaje funkcjonowanie sektora publicznego, budowy budżetu, posiada umiejętności analizy wydatków oraz zamówień publicznych.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego III posiada wiedzę na temat instytucji rynków finansowych oraz mechanizmów funkcjonowania rynku i jego segmentów. Zna czynniki determinujące bezpieczne i stabilne funkcjonowanie banków, cechy charakterystyczne podstawowych rodzajów ryzyka w działalności bankowej, rozumie zasady identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem bankowym, a także etapy i metody zarządzania ryzykiem.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego IV rozwija kompetencje umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, ma wiedzę z zakresu zagadnień finansowo-księgowych, aspektów funkcjonowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem, rynku kapitałowego i pieniężnego.

 

Absolwenci kierunku Ekonomia są przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, kancelariach doradztwa podatkowego, administracji państwowej i samorządowej (jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich), firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach różnych branż, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach zarządzających finansami publicznymi i mieniem komunalnym, korporacjach, organizacjach pozarządowych i własnych przedsiębiorstwach. Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych.

Zarządzanie

Uzyskiwany tytuł: magister

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb studiów: studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Absolwent kierunku Zarządzanie drugiego stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia podyplomowe, kursy, staże). Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, posiada odpowiednie kompetencje - dobrze rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia oraz znajomość języka obcego, którego znajomość będzie rozwijana w czasie studiów

 

W ramach funkcjonującego kierunku studiów studenci mają do wyboru dwa moduły fakultatywne do wyboru:

Moduł I. Zarządzanie przedsiębiorstwem

Moduł II. Zarządzanie finansami

Moduł III. Human Resource w tradycyjnym i wirtualnym otoczeniu 

 

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego I nabywa wiedzę menedżerską i organizatorską, jest także specjalistycznie przygotowany w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania i doradztwa organizacyjnego. Absolwent jest przygotowywany tak, aby posiadał umiejętności oceny procesów gospodarczych, kompetencje w zakresie kształtowania stosunków międzyludzkich, w tym komunikacji społecznej, podejmowania decyzji. Ważnymi kompetencjami absolwenta jest umiejętność zarządzania, planowania (operacyjnego i strategicznego) oraz organizowania. Absolwent jest przygotowywany do pełnienia funkcji menedżera wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej (lub relatywnie autonomicznej jednostce organizacyjnej), który ponosi odpowiedzialność za wykonanie działań prowadzących do sukcesu i pomyślności przedsiębiorstwa. Jest przygotowany do zarządzania przedsiębiorstwem i do integrowania prac funkcjonalnych menedżerów, prawników, konsultantów i specjalistów. Specjalność przygotowuje także do pracy w firmach doradczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania. Zdobyta wiedza menedżerska pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji lub usług.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego II poszerza wiedzę związaną z obszarem finansowo-rachunkowym działalności przedsiębiorstwa, nabywa umiejętności rozwiązywania specyficznych problemów finansowych w procesie podejmowania decyzji; zdobywa umiejętności z zakresu definiowania, opisywania, modelowania i rozwiązywania problemów zarządzania w języku finansowym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik. Będzie wiedział jak pozyskiwać i w jaki sposób prezentować informacje finansowe, pozna optymalne rozwiązania z zakresu zarządzania kosztami, majątkiem i inwestycjami oraz pasywami, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału, posiądzie umiejętność dokonywania właściwej oceny efektywności podejmowanych decyzji z uwzględnieniem dynamiki zmian w otoczeniu. 

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego Human Resource w tradycyjnym i wirtualnym otoczeniu zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Zostanie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi w różnego typu organizacjach, zarówno w zespołach tradycyjnych, jak i wirtualnych (rozproszonych). Pozna nowoczesne metody doboru pracowników oraz zasady tworzenia efektywnych systemów wynagrodzeń. Będzie potrafił wpływać na zachowania pracowników, rozpoznawać ich aspiracje i oczekiwania, organizować ich pracę, oceniać wysiłek i dbać o ich rozwój.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie przygotowany jest do pracy w: krajowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży, międzynarodowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży, międzynarodowych korporacjach, prowadzonej osobiście działalności gospodarczej oraz instytucjach non profit.