Edytuj nagłówek
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

      Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) powstał w trosce o podnoszenie jakości kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju przyjętą na lata 2012-2020 oraz dynamiką rozwoju współpracy międzynarodowej w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego wprowadza się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, zwany dalej USZJK.

System jest budowany z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, z uwzględnieniem oceny własnej i współpracy oraz stosowania najlepszych rozwiązań w podejmowanych działaniach, co prowadzi do wysokiej kultury jakości.

USZJK, obejmuje swoim działaniem całą społeczność akademicką, w tym nauczycieli akademickich, studentów na oferowanych przez Uczelnię poziomach i formach studiów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników innych form kształcenia podyplomowego (specjalizacji, kursów i szkoleń) i wymaga ich zaangażowania się w działania na rzecz jakości kształcenia. Ma charakter ciągły i otwarty, a jego poszczególne elementy mogą być systematycznie modyfikowane, doskonalone i powinny służyć zapobieganiu nieprawidłowościom oraz przeciwdziałaniu   zjawiskom niepożądanym w Uczelni.