Edytuj nagłówek
Student

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRACY SOCJALNEJ „HUMANUS” PRZY ZAKŁADZIE PRACY SOCJALNEJ

 

            Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Humanus” powstało w 2017 r. wraz z uruchomieniem kierunku Praca Socjalna. Statutowym celem Koła Naukowego „Humanus” jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Realizowanie ich odbywa się poprzez inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, organizowanie  warsztatów, sympozjów oraz konferencji  dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej, a także publikowanie wyników badań.

            Zgodnie z nazwą centrum zainteresowania badawczego członków Koła jest człowiek – jego potrzeby, motywy działań, zachowania, wyzwania przed którymi staje oraz funkcjonowanie z innymi i w społeczeństwie.

Dotychczasowego badania Koła dotyczyły:

- percepcji programu „500 PLUS” przez studentów, postaw wobec programu oraz relacji stosunku do udzielania wsparcia i umiejscowienia poczucia kontroli (2017/2018)

- radzenia sobie ze stresem i samooceny dzieci i młodzieży stosujących używki (2018/2019)

- postaw wobec śmierci a satysfakcji z życia osób starszych (2019/2020)

Ponadto od 2018 r. realizowany jest projekt badawczy pt. „Obraz klienta pomocy społecznej w opinii pracownika socjalnego – Obraz pracownika socjalnego w opinii klienta pomocy społecznej”. Projekt ten realizowany jest na terenie powiatów:  ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego, wśród pracowników socjalnych
i podopiecznych OPS. Narzędziem badawczym jest kwestionariusz ACL.

Wyniki badań Koła są regularnie prezentowane na konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię oraz publikowane w monografii „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”.

Projekty badawcze realizowane są najczęściej w ramach obozów naukowych. Dotychczas odbyły się dwa obozy naukowe: w Rymanowie-Zdroju (2018 r.) oraz Kazimierzu Dolnym (2019 r.). W ramach obozów odbyły się również wizyty studyjne
w lokalnych instytucjach pomocy społecznej.

Poza działalnością naukową, koło prowadzi działania edukacyjne i popularyzujące pracę socjalną. Przedstawiciele Koła brali udział w m.in.: obchodach Dnia Osób
z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces” organizowanym przez ZUS, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Mazovia ProActiv (Rodzinne Mikołajki, Ciechanowskie Święto Kobie, Ciechanowska Sztafeta Chraytatywna) oraz piknikach rodzinnych itp. Studenci Koła promują zdrowie psychiczne, udzielają porad w zakresie pracy socjalnej oraz prowadzą diagnozę stylów radzenia sobie i zasobów odporności na stres.

W 2018 r. studenci SKN brali czynny udział w organizacji Sympozjum „Wokół człowieka. Wybrane problemy społeczne w kontekście polityki społecznej oraz pracy socjalnej” (2018 r.) oraz Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media” (2019 r.)

Od 2019 r. w ramach Koła działa Dyskusyjny Klub Filmowy.

Tradycją Koła są również spotkania wigilijne.

Publikacje:

- B. Antoszewska, O. Bączek, M. Korycińska, M. Lipka, A. Makijonko,
A. Papierzyńska, M. Zielich, J. Zimowska, M. Marcysiak - Opinie studentów nt. programu „RODZINA 500 PLUS” [w:] Aktywność naukowa młodzieży akademickiej, Forum Studenckie V, (red.) G. Koc

- B. Antoszewska, O. Bączek, A. Makijonko, A. Papierzyńska, A. Turkiewicz, M. Zielich, J. Zimowska, M. Marcysiak – Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i  młodzieży, a radzenie sobie ze stresem i samoocena [w:] Aktywność naukowa młodzieży akademickiej, Forum Studenckie VI, (red.) G. Koc (przyjęte do druku)

 

Wystąpienia na konferencjach:

- A. Makijonko, J. Zimowska, B. Antoszewska, A. Papierzyńska, M. Zielich, O. Bączek, M. Korycińska, M. Lipka, S. Tymińska – Opinie studentów
nt. programu „RODZINA 500 PLUS – doniesienie wstępne” (XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – Umysł – Uczenie się” dnia 20.04.2018r., PWSZ Ciechanów)

- A. Makijonko, J. Zimowska, B. Antoszewska, A. Papierzyńska, M. Zielich, O. Bączek, M. Korycińska, M. Lipka, S. Tymińska – Opinie studentów nt. programu „RODZINA 500 PLUS”. (V Seminarium Kół Naukowych „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” dnia 23.05.2018r., PWSZ Ciechanów)

- A. Makijonko, J. Zimowska, B. Antoszewska, A. Papierzyńska, M. Zielich – Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i  młodzieży, a radzenie sobie ze stresem i samoocena – doniesienie wstępne (XIV Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” dnia 12.04.2019r., PWSZ Ciechanów)

- A. Makijonko, J. Zimowska, B. Antoszewska, A. Papierzyńska, M. Zielich, O. Bączek – Zagrożenie substancjami psychoaktywnymi dzieci i  młodzieży,
a radzenie sobie ze stresem i samoocena (VI Seminarium Kół Naukowych „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” dnia 29.05.2019 r., PWSZ Ciechanów).