Edytuj nagłówek
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

WPROWADZENIE

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. I. MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE  uzyskała zgodę na prowadzenie kierunku pielęgniarstwo w 2005 roku – Decyzją Nr DSW-2-BR-4002-139/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Przejęła tym samym 50-letnią tradycję kształcenia pielęgniarek w Ciechanowie. Utworzenie tego kierunku, było wyjściem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnych i regionalnych podmiotów leczniczych, w zakresie kształcenia kadry pielęgniarskiej oraz niwelowaniu pogłębiającego się w regionie i kraju niedoboru tej grupy zawodowej. Kierunek cyklicznie poddawany jest ocenie zewnętrznej, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Posiadamy pozytywną ocenę  Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała Nr 491/2015 ) oraz   Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Decyzja Ministra Zdrowia Nr 88/IV/2016).    

 W chwili obecnej Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych  kształci na  kierunku pielęgniarstwo  na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia nadające tytuł licencjat pielęgniarstwa i dające możliwość podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki,
  • studia II stopnia nadające tytuł magister pielęgniarstwa, rozszerzające wiedzę
    i umiejętności w poszczególnych obszarach pielęgniarstwa.

Studia pierwszego stopnia  realizowane są w trybie stacjonarnym  trwają 3 lata, kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym, połączonym z obroną pracy dyplomowej.

Studia drugiego stopnia realizowane są w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym, kończą się egzaminem dyplomowym, połączonym z obroną pracy dyplomowej.

 

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 poz.85 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz.1573 z późn. zm.)  
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861, z późn. zm.)

studiuj