Edytuj nagłówek
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Nazwa Wydziału Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Nazwa kierunku studiów Praca socjalna
Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których
został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia
Kierunek studiów mieści się w obszarze kształceniaz z zakresu nauk
społecznych i z zakresu nauk humanistycznych
Określenie dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych
lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia
1. dziedzina nauk społecznych,
2. dziedzina nauk humanistycznych.
Dyscyplina nauki 1. dyscypliny wynikające z nauk społecznych :
 • nauki o polityce publicnej,
 • socjologia
 • pedagogika
 • psychologia
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

2. Dyscypliny wynikające z nauk humanistycznych :

 • nauki o rodzinie,
 • filozofia,
 • nauki o zarządzaniu
Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia
Studia drugiego stopnia
Profil kształcenia Profil praktyczny
Forma studiów Studia stacjonarne
Język Studia prowadzone w całości w języku polskim
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat
magister
Możliwości dalszego kształcenia Studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, specjalizacje,
kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne
Możliwości zatrudnienia

Instytucje, w których absolwent kierunku praca socjalna może uzyskać zatrudnienie to :

 • regionalne ośrodki polityki społecznej;
 • powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • ośrodki pomocy społecznej;
 • praca z rodzinami zastępczymi;
 • placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • domy pomocy społeczej dla osób starszych 
  oraz niepełnosprawnych intelektualnie, 
  psychicznie i fizycznie;
 • jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • ośrodki wsparcia;
 • placówki dla bezrobotnych,alkoholików i narkomanów;
 • zakłady karne;
 • ośrodki dla uchodźców;
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem
  wyżej wymienionym problemom;
 • inne instytucje, które mają w swoich statutach
  zapisy dotyczące działania pomocowego wobec
  ludzi potrzebujących.