Edytuj nagłówek
Projekty
Edytuj nagłówek
Aktualności

grafika milion 2023

Państwowa Uczelnia Zawodowa im . Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dostała milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości – V edycja”.

Jest to program Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu, jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

  • Brak negatywnych ocen, jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;
  • Wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelni na jeszcze lepsze dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnego rynku pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na:

  • doposażenie i rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni poprzez modernizację i utworzenie nowych pracowni oraz laboratoriów kształcenia praktycznego;
  • podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie kształcenia praktycznego kadry dydaktycznej;
  • szkolenia dla studentów;
  • promocję kształcenia praktycznego w otoczeniu społeczno-gospodarczym.