Edytuj nagłówek
Państwowa Akademia
Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie

Polityka prywatności

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować
o prawach, które będą przysługiwały Państwu.

  

Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

 

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych: ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Inspektora Ochrony Danych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.6 ust.1 RODO w następujących celach:
1) prawidłowego przebiegu studiów;
2) monitorowanie losów absolwentów;
3) prowadzenia spraw pracowniczych oraz studenckich;
4) kontaktowych;
5) windykacji należności;
6) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
7) prowadzenia analiz statystycznych;
8) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
9) wypełnienia umów, postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
10) wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,
11) wizerunku osób w celach promocyjnych i informacyjnych uczelni,
12) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa (monitoring wizyjny).

Komu będą przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
w Ciechanowie może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność uczelni, np. obsługa prawna, ubezpieczeniowa itp.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania np. prawo pracy, skarbowe, przepisy o rachunkowości, o uczelniach wyższych, lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania zadań przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych
w Ciechanowie.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Okres przetwarzania danych osobowych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych
w Ciechanowie zależy od celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa
i pozyskanych zgód:

  1. w przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie;
  2. dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany
    w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody;
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w celu wykazania rozliczalności przechowywane będą dane osobowe przez okres, w którym Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty;
  5. nagranie wizerunku w celach promocyjnych uczelni oraz informacyjnych, udostępnione będzie w kanałach informacyjnych PANS, m.in. na stronie internetowej; może spowodować niemożność jego usunięcia i pozostania w sieci
  6. nagrania monitoringu wizyjnego przez okres 12 dni.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Prawo wycofania zgody:
1) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć;
2) jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
a) wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Narutowicza 9; 06-400 Ciechanów, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
b) wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Ciasteczka „Cookies”
Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji
Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
w zakresie ochrony danych osobowych.