Edytuj nagłówek
Kandydat

Zasady i tryb przyjmowania na studia określa Uchwała nr 116/VI/2023 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego Ciechanowie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 100/VI/2023 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 maja 2023 r. dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2024/2025 zmienionej uchwałą Nr 111/VI/2023 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 23 czerwca 2023 r.   

Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów:

  • I Etap- Rejestracja przez Internet w systemie IRK,
  • II Etap– Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie świadectw dojrzałości, a w przypadku
studiów drugiego stopnia na podstawie wyniku oceny z dyplomu studiów I stopnia (na kierunek logistyka, praca socjalna oraz zarządzanie także na podstawie wyniku oceny z dyplomu jednolitych studiów magisterskich), 

Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się wg. kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją. Kandydat na kierunek Fizjoterapia wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty z najwyższą punktacją spośród zdanych na maturze: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka, język polski, język obcy nowożytny.
Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne odbywa się w odniesieniu do kandydatów posiadających świadectwo maturalne z egzaminu pisemnego (tzw. „nowa matura") wynik z poszczególnych przedmiotów uwzględnionych podczas kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego jest przeliczany na punkty według reguły:

 

  • nowa matura na poziomie podstawowym — wyniki procentowe z egzaminu maturalnego przeliczane są wprost na punkty (przykład: wynik 40% z egzaminu oznacza 40 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),
  • nowa matura na poziomie rozszerzonym — wyniki procentowe z egzaminu maturalnego przeliczane są na podwójną ilość punktów (przykład: wynik 40% z egzaminu oznacza 2 x 40 punktów = 80 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),

W przypadku tzw. „starej matury”

  • „stara matura”: do postępowania rekrutacyjnego podobnie jak w „nowej maturze” bierze się trzy przedmioty wybrane przez kandydata.
  • w przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” nie zdawali na maturze trzech przedmiotów, pod uwagę bierze się przedmiot z najlepszą oceną ze świadectwa ukończenia szkoły.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i otrzymują maksymalną liczbę punktów rankingowych tj. 600 punktów.

Zasady przyjęcia na studia drugiego stopnia

W przypadku studiów drugiego stopnia punkty uzyskuje się z przeliczenia wyniku na podstawie dyplomu.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Logistyka, Praca socjalna oraz Zarządzanie:

  • Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Logistyka Praca socjalna oraz Zarządzanie jest: ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo:

  • Studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym, są kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

 

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony został na dyplomie IB według zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty.

Osoby, które w 2024 r. przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub matury zagranicznej i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 26 września 2024r., pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia.