Edytuj nagłówek
Kandydat
Edytuj nagłówek
Aktualności

Podyplomowe Studia Zarządzanie produkcją w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie trwają 2 semestry. Obejmują łącznie 200 godzin kształcenia (wykłady, ćwiczenia) prowadzonych w grupach zależnie od liczby studentów. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, najczęściej 2 razy w miesiącu. Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje za zajęcia dydaktyczne łączną liczbę 60 punktów ECTS (30 pkt. za semestr). Do 60% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online). Zajęcia realizowane będą przez nauczycieli akademickich i praktyków zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, warsztatem naukowym i praktycznym.

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat).

Termin rekrutacji trwa od 15 września 2023 do 30 października 2023, a rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na 1 października (przedłużenie rekrutacji może nastąpić w przypadku małej liczby zgłoszonych kandydatów w ramach prowadzonej rekrutacji z uwzględnieniem szczególnej dbałości o stworzenie warunków zapewniających skorzystanie z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć).

Dokumenty kandydat składa bądź przesyła do Dziekanatu – Wydziału Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów. Za skuteczne dostarczenie dokumentów uznaje się termin ich wpływu na Wydział.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • zgłoszenie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia,) załącznik do pobrania
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia), załącznik do pobrania
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat), (oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika),

Opłata rekrutacyjna 100 zł.

Czesne

 • Wysokość czesnego za uczestnictwo w studiach podyplomowych trwających 2 semestry wynosi 4000,00 zł tj. za każdy semestr 2000,00 zł - opłata semestralna za studia podyplomowe może być pobierana jednorazowo lub ratalnie w uzasadnionych przypadkach.
 • Opłata czesnego w formie semestralnej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. W przypadku podziału opłaty semestralnej na dwie raty, pierwszą ratę należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, drugą ratę nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru.
 • W przypadku rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty obowiązują stawki powiększone o 2%. W takim przypadku wysokość opłat za semestr wynosi 2 x po 2040,00 zł.
 • Czesne uczestnik studiów podyplomowych wnosi na indywidualny numer rachunku wygenerowany przez Uczelnię w określonym terminie.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobędzie pogłębione umiejętności i kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych. Absolwent będzie posiada wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • tworzenia elastycznego systemu produkcji,
 • zarządzania procesami i systemem produkcji,
 • usprawniania systemu logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • optymalizowania kosztów produkcji,
 • rozwiązywania problemów jakościowych w obszarze produkcji,
 • zapewniania ciągłości produkcji,
 • jakościowych i ekologicznych uwarunkowań systemów produkcyjnych,
 • zarządzania zapasami.