Edytuj nagłówek
Kandydat

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej trwają 4 semestry. Obejmują łącznie 650 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk.

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat). Są skierowane głównie do osób, które ukończyły studia pedagogiczne, psychologiczne, polonistyczne, medyczne, z nauk o zdrowiu, pielęgniarskie, aktorskie, dziennikarskie.

Termin rekrutacji trwa od 12 lipca do 31 sierpnia 2021, a rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na 25 września.

Dokumenty kandydat składa bądź przesyła do Dziekanatu - Biura Rekrutacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów 06-400. Za skuteczne dostarczenie dokumentów uznaje się termin ich wpływu na Wydział.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • zgłoszenie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia,) załącznik do pobrania
  • kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia), załącznik do pobrania
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat), (oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika),
  • zaświadczenie od logopedy dotyczące poprawności wymowy, w przypadku braku zaświadczenia przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna,
  • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online, albo w formule łączonej - częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni.

Nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Czesne

  • Wysokość czesnego za uczestnictwo w studiach podyplomowych trwających 4 semestry wynosi 6800,00 zł tj. za każdy semestr 1700,00 zł - opłata semestralna za studia podyplomowe może być pobierana jednorazowo lub ratalnie.
  • Opłata czesnego w formie semestralnej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. W przypadku podziału opłaty semestralnej na dwie raty, pierwszą ratę należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, drugą ratę nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru.
  • W przypadku rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty obowiązują stawki powiększone o 2%. W takim przypadku wysokość opłat za semestr wynosi 2 x po 687,00 zł.
  • Czesne uczestnik studiów podyplomowych wnosi na indywidualny numer rachunku wygenerowany przez Uczelnię w określonym terminie.

Studia podyplomowe nadają uprawnienia logopedyczne. Aby pracować z dziećmi w placówkach oświatowych należy posiadać także przygotowanie pedagogiczne. W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, można je uzupełnić w murach naszej Uczelni. Nasza Uczelnia umożliwia Słuchaczom zapisanie się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.


 studia